Enda pane zvauri kuda

Chii Chinonzi Chidzidzo cheBhaibheri?

Zvapupu zvaJehovha zvine urongwa hwokudzidzisa vanhu Bhaibheri hunopindura mibvunzo yakawanda, yakadai seyokuti:

  • Mwari ndiani?

  • Mwari ane hanya neni here?

  • Ndingavandudza sei wanano yangu?

  • Ndingaita sei kuti ndifare muupenyu?

Pasi apa uchawana mhinduro yemibvunzo inonyanya kubvunzwa nezveurongwa hwedu hwokudzidzisa Bhaibheri.

Chidzidzo chacho chinoitwa sei? Tinokurukura misoro yakadai sokuti “Mwari” kana kuti “wanano” uye tinoongorora mavhesi ari muBhaibheri akasiyana-siyana anoenderana nenyaya yacho. Kuenzanisa kwatinenge tichiita mavhesi kunoita kuti tione kuti Bhaibheri rinoti chii nezvenyaya yacho uye kuita izvi kuratidza kuti tiri kuita kuti Bhaibheri rizvitsanangure rega.

Kuti kudzidza uku kuve nyore, tinoshandisa bhuku raBhaibheri Rinotidzidzisei? Bhuku iri rinotsanangura zvakajeka zvinodzidziswa neBhaibheri nezvaMwari, Jesu, remangwana redu uye nedzimwewo nyaya.

Kudzidza Bhaibheri kunoita marii? Kudzidza hakubhadhariswi, uye mabhuku anoshandiswa pakudzidza haabhadhariswi.

Kudzidza kwacho kunotora nguva yakareba zvakadini? Vanhu vakawanda vanoronga kuti vave neawa kana kupfuura vhiki yoga yoga kuti tidzidze navo Bhaibheri. Asi nguva inotorwa pakudzidza inogona kuchinja. Tinogona kuchinja nguva yatinotora pakudzidza zvichienderana nenguva yemunhu.

Zvii zvinoitwa kana ndikakumbira kudzidza Bhaibheri? Kana ukakumbira kudzidza Bhaibheri, mumwe weZvapupu zvaJehovha achakushanyira panguva uye nzvimbo yakakunakira. Achakushanyira wacho achakuratidza kwemaminitsi mashoma madzidziro atinoita. Kana ukazvifarira, unogona kuenderera mberi.

Kana ndikabvuma kudzidza, ndinofanira kuzova mumwe weZvapupu zvaJehovha here? Kwete. Zvapupu zvaJehovha zvinofarira kudzidza Bhaibheri nevanhu, asi hatifi takamanikidza munhu kuti apinde chitendero chedu. Asi tinokurukura neruremekedzo zvinotaurwa neBhaibheri, tichiziva kuti munhu mumwe nomumwe ane kodzero yekusarudza chitendero chaanoda.—1 Petro 3:15.