Macolour aya anoenderana nezvikwata 8 zvinotsanangurwa paMubvunzo 19 mukabhuku kanonzi Zviri muShoko raMwari.