Enda pane zvauri kuda

Mabhuku Ane Mashoko Anobatsira Pasi Rese

 

Zvapupu zvaJehovha Ndivanaani?

Pfupiso pamusoro pezvinoitwa neZvapupu zvaJehovha uye marongerwo avakaitwa.

Mabhuku eZvapupu zvaJehovha

Mabhuku eZvapupu zvaJehovha anobatsira vanhu kuti vaswedere pedyo naMwari uye vawedzere kunzwisisa Bhaibheri. Mabhuku aya anobatsira chaizvo vaverengi uye anochinja upenyu hwavo.

Zvinoitwa neZvapupu zvaJehovha Zvakanakira Veruzhinji Munharaunda

Zvapupu zvaJehovha zvinoita mabasa akanakira veruzhinji munharaunda dzavanogara. Vanodzidzisa vanhu Bhaibheri uye vanoitawo mabasa ekuyamura.

Basa reZvapupu zvaJehovha Rekuparidza Kuruzhinji Rwevanhu

Zvapupu zvaJehovha zvinokoshesa chaizvo basa rekukurukura nevavakidzani vavo nezveBhaibheri. Inzira dzipi dzavanoita nadzo basa ravo uye basa racho rinobatsira zvakadii munharaunda?

Zvapupu zvaJehovha Uye Mhuri

Zvapupu zvaJehovha zvinoedza kushandisa zvinotaurwa neBhaibheri mumhuri dzavo. Kuita izvi kunoita kuti munhu wese mumhuri anzwe akachengeteka uye anzwe kuti anodiwa. Vabereki vanoziva kuti vane basa rinokosha chaizvo rekudzidzisa vana vavo mitemo iri muBhaibheri.

Zvapupu zvaJehovha—Mibvunzo Inonyanya Kubvunzwa

Mhinduro dzemibvunzo 10 inonyanya kubvunzwa nezveZvapupu zvaJehovha.

Zvapupu zvaJehovha Zvinoona Sei Nyaya Yekurapwa?

Zvapupu zvaJehovha zvinoona upenyu sechipo chatakapiwa naMwari. Vanoona upenyu neropa sezvinhu zvitsvene. Vanoedza kutsvaga marapirwo akanakisisa uye vanoshanda pamwe chete navanachiremba kuti vawane nzira dzekurapwa dzakanaka uye dzisingasanganisiri kuwedzerwa ropa.

Zvapupu zvaJehovha Zvinoona Sei Basa Rinoitiswa Vanhu Vanenge Varamba Kupinda Muchiuto?

Mutemo wepasi rese unotaura kuti munhu ane kodzero yekuramba basa rechiuto pamusana pehana. Zvapupu zvaJehovha zvinofara chaizvo hurumende padzinotevedzera mitemo yepasi rese dzobvuma kupa mabasa asinei nechiuto, anobatsira nharaunda uye asingaite sekuti hurumende iri kuranga vari kupiwa mabasa acho.

Zvapupu zvaJehovha Zvinoona Sei Zvematongerwo Enyika?

Zvapupu zvaJehovha zvinoteerera zvinotaurwa neBhaibheri saka havapindiri mune zvematongerwo enyika. Hurumende dzakawanda dzinoziva kuti kusapindira mune zvematongerwo enyika kunoita Zvapupu kunobatsira kuti munyika muve nerugare uye vanobvumawo kuti Zvapupu zvinotevedzera mitemo, zvinoremekedza uye kuteerera vane masimba.

Zvapupu zvaJehovha Zvinoungana Zvichinamata

Zvapupu zvaJehovha zvinoona nyaya yekuungana vachinamata sechinhu chinokosha zvikuru pakutenda kwavo. Misangano yavo inowanzoitirwa pazvivakwa zvavanodana kuti Dzimba dzeUmambo. Pamisangano yacho panenge pachidzidzwa Bhaibheri uye munhu wese akasununguka kuuya.

Zvapupu zvaJehovha Zvinobatsirana Panoitika Njodzi

Panoitika njodzi, Zvapupu zvaJehovha zvinokurumidza kuenda kunobatsira. Vanobatsira nezvekurarama nazvo uye vanosimbisa nekunyaradza vanenge vawirwa nenjodzi yacho. Vanoita basa racho zvakarongeka uye hurumende nemasangano anoita basa rekuyamura anoonga basa rinoitwa neZvapupu.