Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Imbirai Jehovha—Nziyo Itsva

Nakidzwa nokuimba nziyo itsva dzokurumbidza Jehovha Mwari. Dhaunirodha nziyo nemashoko acho uye dzidzira kuimba nziyo idzi dzinonakidza.

Umambo Hwavapo—Ngahuuye!

Rwiyo rwokurumbidza rwunotaura nezveUmambo tichirumbidza Jehovha Mwari pamusana pokuti Kristu Jesu ava kutonga.

Tipeiwo Ushingi

Batanawo nevamwe pakukumbira Jehovha Mwari ushingi hwokutaura nezvezita rake.

Jehovha Ndiro Zita Renyu

Rumbidzai zita guru raJehovha uye itai kuti vanhu vose vazive kuti ndiye oga Wokumusorosoro.

Vadzidzisei Kumira Vakasimba

Kukumbira Jehovha Mwari kuti atichengete uye atibatsire kuramba takatendeka kuti tizowana upenyu.

Upenyu hwaPiyona

Ratidza kuti unoda Jehovha uye unofara kuita basa rinogutsa.

Kutsvaka Shamwari Dzorugare

Rwiyo runonakidza uye runokurudzira runotaura nezvokuda vanhu uye kushingaira kwatinoita kutsvaka makwai anokosha aMwari.

Kuparidzira Vanhu Vemarudzi Ose

Imba nezvekunaka kwaJehovha uye zvatinoitawo pakuita kuti vanhu vemarudzi ose vave shamwari dzaMwari.

Chiedza Munyika Ine Rima

Shoko ratinozivisa rinopenya murima.

Kana Vachida Upenyu

Tinofanira kuparidza mashoko aMwari nguva ichiripo.

Kugadzirira Kunoparidza

Zviri nyore kurega kuenda kunoparidza, asi tinogona kuwana simba rokuti tiende.

Makazviitira Ini

Jesu anoona kudiwa uye kutsigirwa kunoitwa hama dzake dzakazodzwa sezviri kuitirwa iye.

Pfuma Chaiyo

Jehovha anokoshesha vanakomana vake vakazodzwa nemudzimu, uye vanoda kuita zvaanofarira.

Makatipa Mwanakomana Wenyu

Tenda Jehovha nechipo chinokosha kupfuura zvose chaakatipa. Chipo ichi chinopa munhu wose tariro.

Kutenda Kudzikinurwa Kwatakaitwa

Hapana rudo rwunopfuura kufirwa kwatakaitwa naJesu uye izvozvo zvinoita kuti tirambe tichitenda Jehovha nekusingaperi.

Kuwedzera Basa Redu

Ratidza chido chaunacho chekushumira Jehovha nekuita chero chaanenge achida kuti uite.

Kuratidzwa Kwevanakomana vaMwari

Tiri kumirira nemwoyo wose zuva iro Jehovha achaita kuti vakazodzwa vazokunda pamwe chete naJesu kudenga.

Ndimi Simba Redu, Tariro Yedu, Tinovimba Nemi

Upenyu pahunombooma tinombotya asi tinogona kuvimba naMwari otipa simba netariro.

Unonzwa Sei Nebasa Iri?

Unonzwa sei kana waita zvose zvaunogona pakutsvaga vakakodzera?

Ticharamba Tichitsungirira

Rwiyo rwunotibatsira kutsungirira uye kushumira Jehovha takatendeka kusvikira pamugumo.