(Isaya 50:4; 54:13)

 1. 1. Uyai mudzidziswe nezvaJehovha.

  Uye munwe mvura yeupenyu.

  Dzidzo yaMwari yopa utano,

  Vese vane nzara vachaguta.

 2. 2. Tisamborega kuungana nevamwe

  Kuti tidzidze zvakarurama.

  Mweya waMwari, nehama dzedu

  Zvitisimbise, tifambe m’chiedza.

 3. 3. Zvinofadza kunzwa nziyo dzerumbidzo!

  Nemashoko evakadzidziswa!

  Tiungane nevanhu vaMwari.

  Ngatiwanike pakati pavo!