ONA
Mashoko
Mufananidzo

(Mabasa 4:29)

 1. 1. Tinoparidza Umambo,

  Pamwe nezita renyu.

  Vazhinji vanotishora

  Kuti vatinyadzise.

  Asi hatimbovatyi,

  Watinoterera ndimi.

  Tipeiwo simba, tapota;

  She Jehovha tinzweiwo.

  (KORASI)

  Tizadzei neushingi,

  Kuti tirege kutya.

  Titaure nechivimbo

  Nyika yese izvinzwe.

  Hondo yenyu yaswedera,

  Asi takaimirira.

  Tizadzei neushingi,

  Takumbira.

 2.  2. Kunyange tinganzwa kutya,

  Munoziva tiri ‘vhu.

  Imi muchatitsigira

  Sezvamakavimbisa.

  Inzwai kutaura

  Kwevanotityisidzira.

  Tibatsirei tisarega

  Kutaura neushingi.

  (KORASI)

  Tizadzei neushingi,

  Kuti tirege kutya.

  Titaure nechivimbo

  Nyika yese izvinzwe.

  Hondo yenyu yaswedera,

  Asi takaimirira.

  Tizadzei neushingi,

  Takumbira.