ONA
Mashoko
Mufananidzo

(Pisarema 146:2)

 1. 1. Rumbidza Jah;

  Ngatiimbe!

  Anotipa upenyu nezvese.

  Tirumbidze Zita rake,

  Rudo rwake neukuru hwake.

  Zita rake tinoriparidza.

 2. 2. Rumbidza Jah;

  Anogutsa.

  Anonzwa minyengetero yedu.

  Vakaneta Osimbisa;

  Mweya wake unotitsigira.

  Simba rake tinorizivisa.

 3. 3. Rumbidza Jah;

  Akanaka.

  Otinyaradza, tovimba naye.

  Acharapa Mwoyo yedu.

  Umambo huchatikomborera.

  Uya tim’rumbidze tichifara!