(1 Timoti 2:4)

 1. 1. Tinoda kuva saMwari wedu,

  Asingasaruri tozviziva.

  Kuponesa vese ndozva’noda;

  Kuti vese vave vanhu vake.

  (KORASI)

  Munhu kwete kwa’nobva;

  Mwoyo, kwete kumeso.

  Vese tovapa shoko raMwari.

  Nekuti tinovada,

  Kwese tinoparidza:

  “Vese vangava shamwari dzake.”

 2. 2. Kwaawanika hakuna basa

  Kana zvaangava nechekunze.

  Zvine basa ndozva’ri pamwoyo;

  Ndizvo zvinoonekwa naMwari.

  (KORASI)

  Munhu kwete kwa’nobva;

  Mwoyo, kwete kumeso.

  Vese tovapa shoko raMwari.

  Nekuti tinovada,

  Kwese tinoparidza:

  “Vese vangava shamwari dzake.”

 3. 3. Jehovha anobvuma vanoda

  Kusiya nyika nenzira dzayo.

  Takazvidzidza, dai vazvinzwa;

  Saka tinoparidzira vese.

  (KORASI)

  Munhu kwete kwa’nobva;

  Mwoyo, kwete kumeso.

  Vese tovapa shoko raMwari.

  Nekuti tinovada,

  Kwese tinoparidza:

  “Vese vangava shamwari dzake.”