(Pisarema 95:2)

 1. 1. Mwari mune nyasha, tokutendai.

  Tonyengetera kwamuri, Baba.

  Tovimba nemi, tokushumirai,

  Tichifadzwa nekufudzwa nemi.

  Tinokanganisa zuva nezuva.

  Tikanganwirei Baba vedu.

  Tinotenda makatidzikinura.

  Tinotenda m’nonyatsotiziva.

 2. 2. Tinotenda munotida zvikuru.

  Makatiswededza pedyo nemi.

  Tidzidzisei, tikushumirei.

  Tizive chinonzi kuvimbika.

  Tinokutendai nesimba renyu.

  Rinotishingisa kutaura.

  Tinozvininipisa tichifara.

  Tinotenda munoda vanyoro.