(Pisarema 54)

 1. 1. Baba inzwai, rwiyo rwangu.

  Mwari wangu, ndogara nemi.

  Zita renyu iguru chose.

  (KORASI)

  Jehovha wenyasha ndinzwei.

 2. 2. Mazvita nezuva ranhasi.

  Mandipa upenyu nem’faro.

  Ndinofadzwa nerudo rwenyu.

  (KORASI)

  Jehovha wenyasha ndinzwei.

 3. 3. Ndoda zvinhu zvakarurama!

  Muchiedza ndifambisei.

  Zvikarema ndisimbisei.

  (KORASI)

  Jehovha wenyasha ndinzwei.