ONA
Mashoko
Mufananidzo

(VaHebheru 6:10)

 1. 1.Upenyu hungaoma,

  Hungandibudisa misodzi.

  Asi chero ndichiri

  Kushumira Mwari.

  (KORASI)

  Mwari akarurama,

  Anoyeuka rudo rwangu.

  Ari pedyosa neni;

  Ndinaye, handisi ndega.

  Jehovha anondipa

  zvese kusvikira kum’gumo.

  Baba vangu,

  Mwari wangu neShamwari.

 2. 2. Iye zvino ndakura,

  Ndava mumazuva enhamo.

  Kunyange zvakadaro,

  Tariro ndinayo.

  (KORASI)

  Mwari akarurama,

  Anoyeuka rudo rwangu.

  Ari pedyosa neni;

  Ndinaye, handisi ndega.

  Jehovha anondipa

  zvese kusvikira kum’gumo.

  Baba vangu,

  Mwari wangu neShamwari.

(Onawo Pis. 71:17, 18.)