ONA
Mashoko
Mufananidzo

(2 Samueri 22:1-8)

 1. 1. Jehovha, imi muri Mwari mupenyu;

  Pasi nekudenga, zviriko ndezvenyu.

  Hakuna mwari akaita semi.

  Vavengi vacharuma pasi.

  (KORASI)

  Jehovha ndiye muponesi wedu.

  Tichazviona kuti iye iDombo.

  Neushingi tinozivisa, mbiri yake.

  She Jehovha anonunura, tom’rumbidza.

 2. 2. Nyange pedyo nerufu, nemi ndovimba,

  “Ndapota Jehovha, ndipeiwo simba.”

  Muri kwamunogara, munondinzwa,

  “Jehovha, ndinunureiwo.”

  (KORASI)

  Jehovha ndiye muponesi wedu.

  Tichazviona kuti iye iDombo.

  Neushingi tinozivisa, mbiri yake.

  She Jehovha anonunura, tom’rumbidza.

 3.  3. Mwari muchatinhira nenzwi remheni.

  Mhandu dzichabvunda; isu tichafara.

  Imi munova chero zvamunoda, voona

  Kuponesa kwenyu.

  (KORASI)

  Jehovha ndiye muponesi wedu.

  Tichazviona kuti iye iDombo.

  Neushingi tinozivisa, mbiri yake.

  She Jehovha anonunura, tom’rumbidza.