(Zvakazarurwa 21:1-5)

 1. 1. Mwari otonga to’na “zviratidzo.”

  Mwana wake ava pachigaro.

  Satani akadzingwa kudenga,

  Nepanyika ava kuzobviswa.

  (KORASI)

  Farai! Tende raMwari

  Rava pakati pevanhu.

  Hapazovi nekurwadziwa

  Nekusuwa zvese nekufa.

  She ati: ‘Zvese zvichava zvitsva.’

  Mashoko echokwadi.

 2. 2. Vanhu onai Jerusarema ’dzva,

  Mwenga weGwayana uchipenya.

  Akashonga mabwe anokosha,

  Jehovha ndiye chiedza chake.

  (KORASI)

  Farai! Tende raMwari

  Rava pakati pevanhu.

  Hapazovi nekurwadziwa

  Nekusuwa zvese nekufa.

  She ati: ‘Zvese zvichava zvitsva.’

  Mashoko echokwadi.

 3. 3. Vanhu vachafadzwa neguta iri,

  Masuwo aro haazovharwi.

  Marudzi achafamba m’chiedza,

  Tovaratidza chiedza chacho.

  (KORASI)

  Farai! Tende raMwari

  Rava pakati pevanhu.

  Hapazovi nekurwadziwa

  Nekusuwa zvese nekufa.

  She ati: ‘Zvese zvichava zvitsva.’

  Mashoko echokwadi.