ONA
Mashoko
Mufananidzo

(1 VaKorinde 16:13)

 1. 1. Mukai muve nesimba,

  Uye mutsungirire.

  Shingai sevanhurume,

  Nekuti muchakunda.

  Tinote’rera Jesu Kristu

  Tichizviisa pasi pake.

  (KORASI)

  Mukai mumire nesimba

  Kusvikira pam’gumo!

 2. 2. Mukai mungwaririre,

  Muchinyatsote’rera.

  Muone kutungamira

  KwaKristu nemuranda.

  Muchite’rera vatariri

  Vanochengetedza makwai.

  (KORASI)

  Mukai mumire nesimba

  Kusvikira pam’gumo!

 3.  3. Mukai, shandai pamwe,

  Mudzivirire shoko.

  Nyange vavengi varwise,

  Tichangoparidzira.

  Danidzirai murumbidze;

  Zuva raJehovha rasvika!

  (KORASI)

  Mukai mumire nesimba

  Kusvikira pam’gumo!