ONA
Mashoko
Mufananidzo

(Jakobho 5:8)

 1. 1. Zita rake Jehovha,

  Anorishingairira.

  Oda kurichenesa

  Pakutukwa kwaro kwese.

  Kwezvizvarwa zvizhinji,

  Akatsungirirawo;

  Mwoyo murefu wake,

  Hauna kupera.

  Anoda kuponesa

  Vanhu vemarudzi ese.

  Mwoyo murefu wake

  Uchava nezvibereko.

 2. 2. Kugona kumirira

  Kwoita tisatsauka.

  Kunotidzikamisa,

  Kuti tisaite hasha.

  Kunoita tione

  Zvakanaka muvamwe.

  Kunotidzikamisa

  Patinonetseka.

  Ti’ne mwoyo murefu

  Nezvimwewo zvakanaka

  Hazvizotiomeri

  Kutevedzera Jehovha.