ONA
Mashoko
Mufananidzo

(VaEfeso 4:3)

 1. 1. Taunzwa m’danga raMwari,

  Tichibva kusina rudo.

  Tava pamwe murugare,

  Zvoita tifare.

  Toda kubatana,

  Tiwirirane.

  Basa raMwari iguru.

  Jesu otitungamira.

  Tiri kumuteerera,

  Tichishanda pamwe.

 2. 2. Takumbira kubatana,

  Tinoda kuva nemutsa.

  Rudo rwedu rwuchakura,

  Zvotipa rugare

  Rwunotizorodza,

  Rwuchitifadza.

  Patodanana sehama,

  Mwari otipa rugare;

  Tobatsirwa kubatana

  Nekusingaperi.