Jobho akasangana nematambudziko akawanda, ayo aigona kuita kuti asaramba akaperera kuna Mwari. Tarisa uone zvinoitika kumhuri yekwaBannister painosangana nematambudziko akangoitawo seaJobho. Chii chakazovabatsira kuti vavezve netariro?