Tarisa uone kuti zvinhu pazvainge zvisina kumira zvakanaka, chii chakabatsira Hezekiya kuti arambe aine kutenda uye akavimbika kuna Jehovha. Zvaakaita zvakabatsira rudzi rwake rwose uye isuwo tine zvatinodzidza.