Vadzidzi veBhaibheri vakanga vakatarisana nebasa guru sezvavaiedza kuteerera murayiro waJesu wokuti vaite “kuti vanhu vemarudzi ose vave vadzidzi.” Paizova nevanoshora vakawanda. Vadzidzi veBhaibheri vaizowedzera pakunzwisisa kwavaiita Magwaro. Uye kutenda kwavo kwaizonatsiridzwa. Chikamu chechipiri chevhidhiyo ino chinoratidza zvakaitwa naJehovha pakutungamirira vanhu vake kubvira muna 1922 kusvikira nhasi.