Zvaida kutenda kwakasimba kuti Vadzidzi veBhaibheri vabude murima redzidziso dzenhema dzezvitendero idzo dzakanga dzava nemazana emakore dziripo. Vakanga vasingatyi uye vaishingaira kuti vanhu vavhenekerwe nechiedza chechokwadi. Ona kushinga nokuvimbika kwavakanga vakaita uyewo kuti Jehovha akavatungamirira sei kuti vabude murima vachipinda “muchiedza chake chinoshamisa.”