Tarisa uone zvakaita bhuku raMateu. Iri ndiro rekutanga pamabhuku 4 eEvhangeri.