Pfupiso yezvakaita bhuku raJobho, iro rine nyaya inoita kuti tinzwisise nezveuchangamire hwaJehovha.