Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mavhidhiyo Ekusuma Mabhuku eBhaibheri

Zvinhu zvinotaurwa mubhuku rimwe nerimwe remuBhaibheri.

Kusuma Bhuku raEzra

Jehovha akaita sezvaakanga avimbisa kuti aizosunungura vanhu vake kubva muutapwa kuBhabhironi, oita kuti muJerusarema muvezve nekunamata kwakachena.

Kusuma Bhuku raNehemiya

Bhuku raNehemiya rine zvidzidzo zvinokosha kuvanamati vechokwadi mazuva ano.

Kusuma Bhuku raEsteri

Zvakaitika panguva yakararama Esteri zvichasimbisa kutenda kwako muna Jehovha Mwari kuti anogona kuponesa vanhu vake mumiedzo mazuva ano.

Kusuma Bhuku raJobho

Vose vanoda Jehovha vachasangana nemiedzo. Nyaya yaJobho inoratidza kuti tinogona kuramba takatendeka kuna Jehovha tichitsigira uchangamire hwake.

Kusuma Bhuku raMapisarema

Bhuku raMapisarema rinoratidza kuti Jehovha ndiChangamire, rinobatsira uye rinonyaradza vose vanomuda, uye rinoratidza kuti Mwari achabvisa sei matambudziko panyika achishandisa Umambo hwake.

Kusuma Bhuku raZvirevo

Inzwa mazano anobva kuna Mwari anogona kukubatsira pazvinhu zvese muupenyu, zvingava zvebhizinesi kana kuti nyaya dzemhuri.

Kusuma Bhuku raMuparidzi

Mambo Soromoni rinoratidza kuti zvinonzi nevanhu ndizvo zvinoita kuti munhu afare zvakasiyana nezvinotaurwa naMwari

Kusuma Rwiyo rwaSoromoni

Nei rudo rwuri pakati pemusikana muShuramiti nemukomana mufudzi rwuchinzi “murazvo waJah”?

Kusuma Bhuku raIsaya

Bhuku raIsaya rine uprofita hunosimbisa kutenda kwako muna Jehovha saMwari anozadzisa zvaanovimbisa uye anokwanisa kutinunura.

Kusuma Bhuku raJeremiya

Jeremiya akatsungirira pabasa rake kunyange zvazvo zvaiva zvisiri nyore. Zvaakaita zvingabatsirawo sei vaKristu mazuva ano?

Kusuma Bhuku raMariro

Bhuku raMariro rakanyorwa nemuprofita Jeremiya, uye rinotaura nezvekuchema kuparadzwa kweJerusarema uye kuti kupfidza kunoita kuti Mwari anzwe ngoni.

Kusuma Bhuku raEzekieri

Ezekieri akaita basa raakapiwa naMwari achizvininipisa uye neushingi pasinei nekuti zvakanga zvakaoma. Zvaakaita zvinotidzidzisawo chimwe chinhu.

Kusuma Bhuku raDhanieri

Dhanieri neshamwari dzake vakaramba vakavimbika kuna Jehovha pasinei nezvavakasangana nazvo. Zvavakaita uye kuzadzika kwakaita uprofita zvinogona kutibatsira mumazuva ano ekupedzisira.

Kusuma Bhuku raHosiya

Uprofita hwaHosiya hunotidzidzisa nezvekunzwira ngoni kunoita Jehovha vatadzi vanenge vapfidza uye kunamata kwaanoda.

Kusuma Bhuku raJoeri

Muprofita Joeri akaprofita ‘nezvezuva raJehovha’ uye akataura zvatinofanira kuita kuti tipone. Zvaakaprofita zvava pedyo kuitika.

Kusuma Bhuku raAmosi

Jehovha akashandisa murume uyu ainge akaderera kuita basa rinokosha. Tingadzidzei kubva kuna Amosi?

Kusuma Bhuku raObhadhiya

Bhuku raObhadhiya ndiro diki muMagwaro echiHebheru, kana kuti Testamende Yekare. Rinotipa tariro uye rinotivimbisa kuti umambo hwaJehovha hucharevererwa.

Kusuma Bhuku raJona

Muprofita uyu akabvuma kutsiurwa, akaita basa raakanga apiwa, uye akadzidza nezverudo rwakavimbika rwaMwari uye ngoni. Uchanakidzwa nekuverenga zvakaitika kwaari.

Kusuma Bhuku raMika

Uprofita uhwu hunotipa chivimbo chekuti Jehovha haatikumbiri kuita zvinhu zvatisingakwanisi uye zvaanotikumbira kuita zvinotibatsira.

Kusuma Bhuku raNahumi

Uprofita uhwu hunoita kuti tive nechokwadi chekuti Jehovha anoita zvaanenge ataura uye kuti anonyaradza vanhu vanoda rugare neruponeso achishandisa Umambo hwake.

Kusuma Bhuku raHabhakuki

Tinogona kuva nechivimbo chekuti Jehovha anonyatsoziva nguva uye nzira yekuponesa nayo vanhu vake.

Kusuma Bhuku raZefaniya

Nei tisingafaniri kufunga kuti zuva guru raJehovha harisi kuzouya?

Kusuma Bhuku raHagai

Bhuku iri rinoratidza kuti tinofanira kuisa zvinhu zvekunamata pekutanga.

Kusuma Bhuku raZekariya

Zvinhu zvairatidzwa vaprofita uye zvavaiprofita zvakasimbisa kutenda kwevanhu vaMwari kare. Nanhasi zvichiri kutibatsirawo.

Kusuma Bhuku raMaraki

Ibhuku rine uprofita hunoratidza kuti Jehovha ane ngoni, rudo uye kuti mitemo yake haichinji. Uprofita hwacho hune zvidzidzo zvinotibatsirawo mazuva ano.

Kusuma Bhuku raMateu

Nakidzwa nekuona zvinotaurwa mubhuku raMateu, bhuku rokutanga pamabhuku 4 eEvhangeri.

Kusuma Bhuku raMako

Bhuku raMako ndiro pfupi kudarika mamwe ose eEvhangeri uye rinotaura zvimwe zvezvinhu zvichaitwa naJesu saMambo weUmambo hwaMwari.

Kusuma Bhuku raRuka

Zvii zvisimo mune mamwe mabhuku eEvhangeri zvinongowanikwa mubhuku raRuka?

Kusuma Bhuku raJohani

Bhuku raJohani rinoratidza kuda vanhu kunoita Jesu, kuzvininipisa kwaanoita, uye kuti ndiye Mesiya, Mambo weUmambo hwaMwari.

Kusuma Bhuku raMabasa eVaApostora

VaKristu vekutanga vakashanda nesimba vachiita kuti vanhu vemarudzi akasiyana-siyana vave vadzidzi. Bhuku raMabasa rinogona kuita kuti uwedzere kushingaira uye kuva nechido pakuita basa rekuparidza.

Kusuma Bhuku raVaRoma

Tsamba yaitaura nezvekuti Jehovha haasaruri uye kuti zvakakosha kutenda muna Jesu Kristu.