Rwendo rwemurenje rwevaIsraeri rwakanga rwaguma; Nyika Yakapikirwa yavakanga vakamirira kwenguva refu yakanga yave pedyo. Vachitungamirirwa naJoshua, vaIsraeri vaizoteerera Jehovha zvakakwana voona zvaakavavimbisa zvichizadziswa here? Ona kuti nyaya iyi ingakubatsira sei kuisa chivimbo chako muShoko raMwari!