Lizzy naMagie ishamwari dzepamwoyo, mumwe nemumwe wavo ari kushuva kuti dai aine mukomana anomuda, asi vakomana vavanozodanana navo vakasiyana nokure.