Munyika dzakasiyana-siyana mune tsika dzemo panyaya dzekudanana uye kuroorana, asi isai pfungwa dzenyu pamazano emuMagwaro anokwanisa kushanda mutsika dzose.