Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Vakafa vachamuka here?

Zvechokwadi Musiki anokwanisa kumutsa vakafa

Jehovha Mwari ndiye tsime reupenyu. (Pisarema 36:9) Saka hazvingave nemusoro here kufunga kuti Mwari mumwe chete iyeye anokwanisa kumutsa vakafa? Bhaibheri rinotivimbisa kuti ndizvo chaizvo zvaachaita. (Verenga Mabasa 24:15) Sei achizomutsa vakafa?

Musiki wedu akasika munhu kuti ararame nekusingaperi panyika pano. (Genesisi 1:31; 2:15-17) Nanhasi haana kuchinja panyaya iyi. Anorwadziwa paanoona tichitambura chaizvo muupenyu uye tichikurumidza kufa.—Verenga Jobho 14:1, 14, 15.

Vanhu vachamutswa vachagara kupi?

Mwari akasika vanhu kuti vagare kudenga here? Kwete. Mwari akasika ngirozi kuti dzigare kudenga. Akasika vanhu kuti vagare panyika. (Genesisi 1:28; Jobho 38:4, 7) Uine pfungwa idzi, funga nezvevanhu vakamutswa naJesu. Akavamutsa kuti vararamezve vari pasi pano. Saizvozvowo, vakawanda vachamutswa mune ramangwana vachagara pasi pano.Verenga Johani 5:28, 29; 11:44.

Zvisinei, Mwari akasarudza vanhu vashoma kuti vamutswe vaine miviri yekudenga, kuti vazorarama ikoko. (Ruka 12:32; 1 VaKorinde 15:49, 50) Vaya vachamutswa kuti vanorarama kudenga vachava madzimambo pamwe chete naKristu, vachitonga nyika.—Verenga Zvakazarurwa 5:9, 10.