Sangano redu rinowanika pasi rose uye haribatani nemamwe machechi. Kunyange zvazvo mahofisi edu makuru ari kuUnited States, Zvapupu zvaJehovha zvakawanda zvinogara mune dzimwe nyika. Zvapupu zvinenge mamiriyoni 8 zviri kudzidzisa vanhu Bhaibheri munyika dzinopfuura 230. Tiri kuita izvi tichitevedzera mashoko aJesu okuti: “Aya mashoko akanaka oumambo achaparidzwa munyika yose inogarwa kuti ave uchapupu kumarudzi ose.”—Mateu 24:14.

Pasinei nekwatinogara, tinoteerera mitemo yeko nemwoyo wose, asi hatipindiri mune zvematongerwo enyika. Tinotevedzera zvakataurwa naJesu paakati vaKristu “havasi venyika.” Saka hatipindiri munyaya dzezvematongerwo enyika, uye hatitsigiri hondo. (Johani 15:19; 17:16) Somuenzaniso, muHondo Yenyika II, Zvapupu zvaJehovha zvaisungwa, zvaitambudzwa, uye zvaitoitwa zvinopfuura ipapo nemhaka yekuti zvaisapindira muhondo iyoyo. Mumwe aimbova bhishopu wekuGermany akanyora nezveZvapupu achiti: “Vanogona kutaura vakasununguka kuti pavanhu vose vaiva muGermany panguva yaitonga Hitler, ndivo chete vakanyatsoratidza kuti havana kwavanotsigira, vachitungamirirwa nehana dzavo.”

“[Zvapupu zvaJehovha] hazvitombosiyi tsika dzakanaka. Taitogona kupa vanhu vakadaro vasina uori zvigaro zvepamusorosoro muhurumende, asi havambofa vakabvuma kuita zvinhu zvakadaro. . . . Vanoremekedza hurumende asi vanotenda kuti Umambo hwaMwari ndihwo chete huchakwanisa kugadzirisa matambudziko ose evanhu.”—Pepanhau rinonzi Nová Svoboda, rekuCzech Republic.

Asi hatigare kwedu tega. Jesu akanyengeterera vateveri vake kuna Mwari achiti: “Handikukumbirii kuti muvabvise munyika.” (Johani 17:15) Saka kwaunogara, unogona kutiona tichishanda, tichitenga, uye tichienda kuchikoro.