Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Nei muBhaibheri muine uprofita?

Sei Bhaibheri richitsanangura zviri kuitika mazuva ano?—Ruka 21:10, 11.

MuBhaibheri mune uprofita hwakawanda hunonyatsotaura zvinhu semaitikiro azvichaita. Asi hapana munhu anogona kudonongodza zvichaitika mune ramangwana. Saka kuzadziswa kweuprofita hweBhaibheri kunoratidza zviri pachena kuti Bhaibheri iShoko raMwari.—Verenga Joshua 23:14; 2 Petro 1:20, 21.

Uprofita hweBhaibheri hwakatozadziswa kare hunosimbisa kutenda kwedu muna Mwari. (VaHebheru 11:1) Hunotipawo chivimbo chokuti zvakanaka zvakavimbiswa naMwari zvichaitika. Saka uprofita hweBhaibheri hunotipa tariro yakasimba.—Verenga Pisarema 37:29; VaRoma 15:4.

Uprofita hweBhaibheri hunotibatsira sei?

Humwe uprofita hunonyevera vashumiri vaMwari kuti vaite chimwe chinhu. Somuenzaniso, vaKristu vekare pavakaona humwe uprofita huchizadziswa, vakabuda muJerusarema. Guta racho rakazoparadzwa nekuti vanhu vazhinji vaivamo vakanga varamba Jesu. Asi vaKristu vakapona nekuti vakanga vatova kure neguta racho.—Verenga Ruka 21:20-22.

Mazuva ano, uprofita hwakazadzika hunoratidza kuti munguva pfupi iri kuuya, Umambo hwaMwari huchabvisa umambo nehurumende dzevanhu. (Dhanieri 2:44; Ruka 21:31) Saka munhu wese anofanira kuona zvekuita iye zvino kuti afarirwe naJesu Kristu, Mambo akagadzwa naMwari.—Verenga Ruka 21:34-36.