NHARIREYOMURINDI September 2015 | Zvapupu zvaJehovha Vanhu Vakaita Sei?

Kuti uzive nezvavo, wadii kuzvinzwira kwavari?

NYAYA IRI PAKAVHA

Unoona Sei Zvapupu zvaJehovha?

Pane here zviri munyaya iyi zvinoenderana nemafungiro ako?

NYAYA IRI PAKAVHA

Zvapupu zvaJehovha Vanhu Vakaita Sei?

Unogona kushamisika nekwaunogona kusangana nesu.

NYAYA IRI PAKAVHA

Ndezvipi Zvinotendwa neZvapupu zvaJehovha?

Pane dzidziso yemuBhaibheri huru inovaka kutenda kwedu.

NYAYA IRI PAKAVHA

Tinowana Kupi Mari Yekuita Basa Redu Rekuparidza?

Mari yacho inobva kupi? Inoshandiswa sei?

NYAYA IRI PAKAVHA

Nei Tichiparidza?

Tine zvikonzero zvitatu zvinoita kuti tiparidze.

NYAYA YEUPENYU

Akawana Chimwe Chinhu Chinopfuura Mukurumbira

Upenyu hwaMina Hung Godenzi hwakachinja nezuva rimwe chete, kubva pakungovawo zvake kasikana kuenda pakuva munhu ane mukurumbira, asi upenyu hwake hahuna kuzomunakidza sezvaaifungira.

Unombonzwa Sokuti Mwari Haana Basa Newe Here?

Wakambozvibvunza here kuti, ‘Sei Mwari asiya zvichiitika kwandiri?’

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Uprofita hweBhaibheri hunotibatsira sei?

Zvimwe Zviri paIndaneti

Chii Chinonzi Hondo yeAmagedhoni?

Shoko rokuti Amagedhoni rinongowanika kamwe chete muBhaibheri, asi zvichaitika pahondo iyoyo zvinotaurwa kakawanda muMagwaro.