Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Nharireyomurindi  |  January 2015

Waizviziva Here?

Waizviziva Here?

Shoko rechiGiriki rekuti eu·nou′khos rinorevei?

Chikamu chemufananidzo wemukuru mukuru wekuAsiriya

Mune dzimwe ndima dzeBhaibheri shoko iri rakashandurwa richireva murume akabviswa manhu. Vamwe varume vaibviswa manhu senzira yekurangwa kana kuti pavaibatwa vova varanda. Varume vaivimbwa navo avo vainge vakabviswa manhu vaichengeta dzimba dzevakadzi pamizinda yemadzimambo. Somuenzaniso, vamwe vainge vakadaro ndiHegai naShaashgazi avo vaichengeta madzimai nevarongo vaMambo wePezhiya, Ahashivheroshi, uyo anofungidzirwa kuti ndiye ainzi Xerxes I.Esteri 2:3, 14.

Asiwo mune dzimwe ndima dzeBhaibheri shoko racho rinoshandurwa kuti “mukuru mukuru aipiwa mabasa mumuzinda wamambo.” Vamwe vevarume vakadaro vaiva Ebhedhi-mereki uyo aishanda naJeremiya, uye mumwe murume wekuItiopiya asina kunyorwa zita rake, uyo akaparidzirwa nemuevhangeri Firipi. Hapana mubvunzo kuti Ebhedhi-mereki aiva nechinzvimbo chepamusoro nokuti aitaura naMambo Zedhekiya mbune. (Jeremiya 38:7, 8) MuItiopiya uyu anonzi aiva muchengeti wepfuma yeumambo “akanga aenda kuJerusarema kunonamata.”Mabasa 8:27.

Nei vafudzi vanotaurwa muBhaibheri vaiparadzanisa makwai nembudzi?

Paaitsanangura nezvenguva iri kuuya yekutongwa, Jesu akati: “Mwanakomana womunhu paanosvika achibwinya, . . . achaparadzanisa vanhu mumwe achibva kune mumwe, sokuparadzanisa kunoita mufudzi makwai nembudzi.” (Mateu 25:31, 32) Sei vafudzi vachiparadzanisa mhuka idzi?

Kakawanda, makwai nembudzi zvaifudzwa uye zvaisiyiwa zvichifura pamwe chete muswere wezuva. Asi kana ava manheru zvaiiswa mumatanga, kuti zvisadyiwe nemhuka dzemusango, zvisabiwe uye zvisanyanya kutonhorwa. (Genesisi 30:32, 33; 31:38-40) Makwai nembudzi zvaiiswa mumatanga akasiyana kuti makwai, kunyanya nhunzvi pamwe nemakwayana, zvisakuvadzwa nembudzi dzine ukasha. Bhuku rinonzi All Things in the Bible, rinoti mufudzi aiparadzanisawo makwai nembudzi, makwai “paainge achibereka, achiyamwisa, kana kuti achiveurwa.” Saka muenzaniso wakashandiswa naJesu waibva pane zvaiitwa uye zvaizivikanwa nevanhu vaaiparidzira vekumaruwa, avo vaigara munharaunda yainge yakada kufanana neIsraeri.