Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 NYAYA IRI PAKAVHA | UNOGONA KUVA PEDYO NAMWARI

Unoita Zvaunokumbirwa naMwari Here?

Unoita Zvaunokumbirwa naMwari Here?

“Ndiudze chero chaunoda, ndinokuitira.” Zviri pachena kuti ungazeza kutaura mashoko aya kumunhu wausingatombozivi, kana kuti wausinganyatsoziva. Asi ungasazeza kana ari shamwari yako yepamwoyo. Zviri muropa kuti uitire shamwari yako yepedyo zvainenge yakukumbira.

Bhaibheri rinoratidza kuti Jehovha anogara achiita kuti vanomunamata vafare. Somuenzaniso, Mambo Dhavhidhi, uyo aiva shamwari yepedyo yaMwari, akati: “Makaita zvinhu zvizhinji, haiwa Jehovha Mwari wangu, iwo mabasa enyu anoshamisa nepfungwa dzenyu kwatiri. . . . Zvava zvizhinji zvokuti handigoni kuzvirondedzera.” (Pisarema 40:5) Jehovha anotoitawo kuti vaya vasati vava kumuziva vafare, ‘achivagutsa nezvokudya uye achizadza mwoyo yavo nomufaro.’Mabasa 14:17.

Tinofara kubatsira vanhu vatinoda uye vatinoremekedza

Sezvo Jehovha achifarira kuita zvinofadza vamwe, zvine musoro kuti vaya vanoda kuva shamwari dzaMwari vaitewo ‘zvinofadza mwoyo’ wake. (Zvirevo 27:11) Asi ungaitei kuti ufadze Mwari? Bhaibheri rinopindura kuti: “Musakanganwa kuita zvakanaka nokugoverana zvinhu nevamwe, nokuti Mwari anofadzwa kwazvo nezvibayiro zvakadaro.” (VaHebheru 13:16) Asi zvinoreva here kuti kuita zvakanaka uye kuva nerupo ndiko chete kunoita kuti tifadze Jehovha?

Bhaibheri rinoti, “Pasina kutenda hazvibviri kunyatsomufadza [Mwari].” (VaHebheru 11:6) Chinhu chikuru chakaita kuti Abrahamu asvike pakunzi “shamwari yaJehovha,” ndechokuti “akatenda muna Jehovha.” (Jakobho 2:23) Jesu Kristu akasimbisawo kuti tinofanira ‘kutenda muna Mwari’ kuti tikomborerwe. (Johani 14:1) Saka ungava sei nekutenda kunodiwa naMwari kuti ave pedyo newe? Unogona kutanga nokudzidza Shoko rake Bhaibheri nguva nenguva. Izvi zvichaita kuti uve “nezivo yakarurama pamusoro pokuda kwake,” wodzidza ‘kumufadza kwazvo.’ Sezvaunoramba uchiwedzera kuwana zivo yakarurama pamusoro paJehovha, uchiita maererano nezvaunenge wadzidza, kutenda kwako maari kuchawedzera uye acharamba achiswedera pedyo newe.VaKorose 1:9, 10.