Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 NYAYA IRI PAKAVHA | SATANI ARIKO HERE?

Satani Hunongovawo Uipi Here?

Satani Hunongovawo Uipi Here?

Zviri nyore chaizvo kufunga kuti pose panotaurwa nezvaSatani muBhaibheri panenge pachireva uipi hwose. Asi ndizvo zvinodzidziswa neBhaibheri here? Kana zviri izvo, sei Bhaibheri richiratidza kuti Satani akambotaura naJesu Kristu uye naMwari Wemasimbaose? Ngatimboonai paakataura naJesu uye paakataura naMwari.

SATANI PAAKATAURA NAJESU

Pakatanga Jesu ushumiri hwake, Dhiyabhorosi akaedza kumunyengera nezvinhu zvitatu. Pekutanga, Satani akaedza kuti Jesu ashandise simba raakapiwa naMwari nenzira isina kukodzera kuti apedze nzara yake. Zvadaro, Dhiyabhorosi akaedza kuti Jesu aite zvisina musoro, zvaiisa upenyu hwake pangozi kuti aite mbiri. Satani akazopedzisa nokuvimbisa kupa Jesu umambo hwese hwenyika kana angomunamata kamwe chete. Jesu akaramba miedzo yacho yose iri mitatu, achipindura neMagwaro.Mateu 4:1-11; Ruka 4:1-13.

Jesu aitaura naani? Aitaura neuipi hwaiva maari here? Magwaro anoratidza kuti, Jesu “akaedzwa muzvinhu zvose kufanana nesu, asi iye akaramba asina chivi.” (VaHebheru 4:15) Bhaibheri rinotiwo: “Haana kuita chivi, uyewo unyengeri hahuna kuwanikwa mumuromo make.” (1 Petro 2:22) Jesu akaramba asina kana chivi uye akavimbika kuna Mwari. Haana kumboda kuti pfungwa dzakaipa dzitange mumwoyo make. Saka akanga asingatauri neuipi hwaiva mumwoyo make, asi aitova newaaitaura naye.

Kukurukura kwavakaita kunoratidzawo kuti Satani ariko.

  • Yeuka kuti Satani akati aizopa Jesu umambo hwenyika yose kana angomunamata kamwe chete. (Mateu 4:8, 9) Kudai Satani asiko, zviri murugwaro urwu zvaisazova nemusoro. Uyewo Jesu haana kuramba kuti umambo ihwohwo hwaiva hwaSatani.

  • Jesu paakaramba miedzo yacho, Dhiyabhorosi “akamusiya kusvikira pane imwe nguva yakakodzera.” (Ruka 4:13) Pano haparatidzi here kuti Satani haasi uipi, asi anotova muvengi asinganeti?

  • Ona kuti ‘ngirozi dzakauya, dzikatanga kushumira’ Jesu. (Mateu 4:11) Zviri pachena kuti ngirozi idzi dzaitova zvisikwa zvekudenga zvakakurudzira uye zvakabatsira Jesu. Saka hapana chingaita kuti tirambe kuti Satani ingirozi inotovako.

 SATANI PAAKATAURA NAMWARI

Iye zvino ngationei nyaya yemurume aitya Mwari ainzi Jobho. Nyaya yacho inoratidza kuti Mwari akataura naDhiyabhorosi kaviri. Pakukurukurirana kwacho, Mwari akarumbidza Jobho nekuti ainge akavimbika. Satani akapomera Jobho kuti ainamata Mwari kuti awane zvaaida, achiti Mwari aiitira Jobho zvimwe zvinhu kuti arambe achimunamata. Saka Dhiyabhorosi aizviti anoziva Jobho kupfuura Mwari. Jehovha akabvumira Satani kuti aparadze pfuma yaJobho, auraye vana vake, uye kuti amurwarise. * Nokufamba kwenguva zvakava pachena kuti Jehovha akataura chokwadi nezvaJobho, zvikaratidza kuti Satani murevi wenhema. Mwari akakomborera Jobho nokuti ainge akavimbika.—Jobho 1:6-12; 2:1-7.

Pakukurukurirana uku tingati here Jehovha ane uipi huri maari hwaaitaura nahwo? Bhaibheri rinoti: “Kana ari Mwari wechokwadi, nzira yake yakakwana.” (2 Samueri 22:31) Shoko raMwari rinotiwo: “Mutsvene, mutsvene, mutsvene ndiJehovha Mwari, Wemasimbaose.” (Zvakazarurwa 4:8) Kuva mutsvene kunoreva kuva akachena, asina chivi. Jehovha haana chivi uye haatomboiti chakaipa. Hazvitomboiti kuti ave nepfungwa chero ipi zvayo yakaipa.

Pashure pekunge Satani naMwari vakurukura, pane zvakaitika kumurume ainzi Jobho

Kunyange zvakadaro, vamwe vangaita nharo vachiti kwakanga kusina munhu ainzi Jobho, saka vanoti kukurukurirana uku kune zvakwaimiririra. Asi pfungwa iyoyo ine musoro here? Dzimwe ndima dzeBhaibheri dzinoratidza kuti Jobho aiva munhu aitovako. Somuenzaniso, pana Jakobho 5:7-11, Jobho anotaurwa semuenzaniso unokurudzira vaKristu kuti vatsungirire pazvinombooma, uye unovayeuchidza kuti Jehovha anokomborera vanotsungirira seizvi. Muenzaniso iwoyo waizobatsira here kudai Jobho asina kumbovako uye kudai miedzo yaibva kuna Satani isina kuitika? Uyewo, pana Ezekieri 14:14, 20, Jobho anotaurwawo pamwe chete naNoa naDhanieri, kuti vaiva varume vakarurama. Jobho aiva munhu aitovako aiva nekutenda kwakasimba, saNoa naDhanieri. Kana Jobho akatomborarama, hazvina musoro here kufungawo kuti Satani uyo akamutambudza arikowo?

Bhaibheri rinoratidza pachena kuti Satani ingirozi iriko zvechokwadi. Asi unganetseka kuti, ‘Mazuva anowo, anogona here kundikuvadza pamwe chete nemhuri yangu?’

KO MAZUVA ANO?

Ngatimbotii munharaunda yenyu mangoerekana mazara matsotsi. Zviri pachena kuti munenge mava kutyisa uye zvinhu zvingatanga kuipa. Iye zvino fananidza izvi nezvakaitika zvinotevera: Satani nedzimwewo ngirozi dzakabatana naye pakupandukira Mwari, dzinonzi madhimoni, vanoerekana vakandwa pasi pano. Izvi zvaizoguma nei? Funga zvaunoona zvinobudiswa munhau dzekwaunogara, uye dzemunyika yose.

  • Uri kuona here kuwedzera kuri kuita zvinhu zvisina musoro, uye zvechisimba, pasinei nekuedza kuri kuita vanhu pasi rose kuti zvipere?

  • Uri kuona here kuwedzera kuri kuita zvinhu zvokuzvivaraidza nazvo zvinoratidza zvemidzimu, pasinei nekuti vabereki vakawanda havazvifarire?

  • kuparadzwa kwezvakatipoteredza pasinei nekuedza kuri kuitwa kuti zvichengetedzwe?

  • Kuti pangava nesimba riri kufurira vanhu vose kuti vapinde munjodzi here?

Ona kuti Bhaibheri rinoti ndiani ari kukonzera matambudziko, parinoti: “Naizvozvo dhiragoni huru yakakandwa pasi, nyoka yepakutanga, iyo inonzi Dhiyabhorosi uye Satani, ari kutsausa nyika yose inogarwa; akakandwa panyika, uye ngirozi dzake dzakakandwa pasi pamwe chete naye. . . . Mune nhamo imi nyika negungwa, nokuti Dhiyabhorosi aburuka kwamuri, akatsamwa kwazvo, achiziva kuti ane nguva pfupi.” (Zvakazarurwa 12:9, 12) Pashure pekuongorora uchapupu hwese, vakawanda vakapedzisira vaona kuti Satani ingirozi yakaipa uye ari kushingaira kufurira vanhu vakawanda pasi rose.

Unganetseka kuti pane here chingakudzivirira. Kufunga izvozvo kune musoro. Nyaya inotevera ichakupa mazano anobatsira.

^ ndima 12 Jehovha ndiro zita raMwari rinotaurwa muBhaibheri.