Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 NYAYA IRI PAKAVHA | UMAMBO HWAMWARI—HUNOGONA KUKUBATSIRA SEI?

Umambo hwaMwari—Huchakubatsira Sei?

Umambo hwaMwari—Huchakubatsira Sei?

Pawaverenga nyaya dzapfuura ungangodaro waona kuti Zvapupu zvaJehovha zvinokoshesa kwazvo Umambo hwaMwari. Uye zvichida wafadzwa nezvikomborero zvichaunzwa neUmambo hwaMwari zvataurwa munyaya dzacho. Asi unganetseka kuti zvipikirwa izvozvo hazvisi kungorotawo zvako here.

Unofanira kuva munhu akangwarira pane kungobvuma zvose zvaunonzwa. (Zvirevo 14:15) Kungwarira kwako kunogona kuenzaniswa nekwevaBheriya vekare. * Pavakatanga kuudzwa mashoko akanaka eUmambo, vaBheriya vakagamuchira zvavakanzwa, kwete nemhaka yokungoti vaida kuti zvive zvechokwadi. Asi vakanyatsoongorora Magwaro kuti vaone “kana zvinhu izvi zvakanga zvakadaro.” (Mabasa 17:11) Tinogona kuti vaBheriya vakaenzanisa mashoko akanaka avakanga vanzwa nezvinotaurwa neMagwaro. Nokufamba kwenguva vakasvika pakugutsikana kuti mashoko akanaka avakanga vanzwa ainge akavakirwa paShoko raMwari.

Zvapupu zvaJehovha zvinokukumbira kuti uitewo saizvozvo. Kuburikidza neurongwa hwedu hwekudzidzisa vanhu Bhaibheri vasingabhadhari, tinokupa mukana wokuenzanisa zvinodavirwa neZvapupu zvaJehovha pamusoro peUmambo hwaMwari nezvinodzidziswa neBhaibheri.

Kuwedzera pakudzidza kwauri kuita nezveUmambo hwaMwari, kudzidza Bhaibheri kunogona kukubatsirawo kuwana mhinduro dzemimwe mibvunzo mikuru ine chokuita neupenyu.

Kupfuura zvose, kudzidza Bhaibheri kuchakubatsira ‘kuswedera pedyo naMwari.’ (Jakobho 4:8) Kana ukawedzera kuswedera pedyo naMwari, uchawedzerawo kuona kuti Umambo hwaMwari hunogona kukuitira zvinhu zvakanaka, kwete iye zvino chete asi nokusingaperi. Jesu pachake akanyengetera kuna Baba vake achiti: “Kuti vawane upenyu husingaperi, vanofanira kuramba vachiwana zivo pamusoro penyu, imi Mwari wechokwadi chete, uye pamusoro pouya wamakatuma, iye Jesu Kristu.”—Johani 17:3.

 

^ ndima 4 Bheriya yaiva guta raiva muMakedhoniya yekare.