Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Nei tichifanira kunyengetera?

Jehovha Mwari anoda kuti tisununguke kugara tichimuudza zvinotinetsa. (Ruka 18:1-7) Anoteerera nokuti anotida. Sezvo Baba vedu vokudenga vachitikumbira nemutsa kuti tinyengetere, zvine musoro here kuti tirege?—Verenga VaFiripi 4:6.

Munyengetero haisi nzira yekungokumbira kubatsirwa. Asi munyengetero unotibatsira kuti tiswedere pedyo naMwari. (Pisarema 8:3, 4) Kana tikagara tichitaura zviri pamwoyo pedu kuna Mwari, tinova neushamwari hwepedyo naye.—Verenga Jakobho 4:8.

Tinofanira kunyengetera sei?

Patinonyengetera Mwari haadi kuti titaure mashoko ekushamisira kana kuti ekungodzokorora nemusoro. Hatifaniri hedu kunge tine zvatakaita muviri patinonyengetera. Mwari anotikumbira kuti tinyengetere zvichibva pamwoyo. (Mateu 6:7) Somuenzaniso, muIsraeri yekare, Hana akanyengetera nezvedambudziko remhuri raishungurudza. Pave paya akanyengetera nemwoyo wese achitenda Mwari dambudziko rake parakagadzirisika.—Verenga 1 Samueri 1:10, 12, 13, 26, 27; 2:1.

Tine ropafadzo yakazonaka! Tinogona kuudza Musiki wedu zvinotinetsa. Tinogonawo kumurumbidza uye kumuonga nezvaanotiitira. Zvechokwadi hatitombofaniri kutambisa ropafadzo iyi inokosha.—Verenga Pisarema 145:14-16.