Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Nharireyomurindi  |  December 2013

 DZIDZISAI VANA VENYU

Jesu Kristu—Tinofanira Kuyeukei Nezvake?

Jesu Kristu—Tinofanira Kuyeukei Nezvake?

Muna December vanhu vakawanda munyika yose vanoona mifananidzo yaJesu ari mucheche. Anenge ari muchidyiro chezvipfuwo, bhokisi hombe rinochengeterwa uswa hwokuti mhuka dzidye. Asi tinofanira kungoyeuka Jesu sekamwana kacheche here? * Ngatimbotaurei nezvechimwe chinhu chinonyanya kukosha chokuyeuka nezvake. Tinogona kuidzidza kubva pane zvakaitika humwe usiku kuboka revafudzi vaiva mumasango ari pedyo neBhetrehema.

Vafudzi vacho vanongoerekana vaona ngirozi. Inovaudza kuti: “Nhasi maberekerwa Muponesi, uyo ari Kristu Ishe.” Ngirozi yacho inovaudzawo kuti vachanoona Jesu “akaputirwa nemachira, akarara muchidyiro chezvipfuwo.” Dzimwe ngirozi dzakawanda dzinobva dzaonekwa, dzotanga ku“rumbidza Mwari.”

Waizofara here kudai waizonzwa ngirozi dzichirumbidza Mwari?— Vafudzi vacho vari kufara! Vanobva vati, “Tinotofanira kuenda kuBhetrehema tinoona chinhu ichi chaitika.” Pavanosvika ikoko vanoona “Mariya naJosefa, uye mucheche wacho akarara muchidyiro chezvipfuwo.”

Pasina nguva refu vamwe vanouya kuBhetrehema kuna Mariya naJosefa. Vafudzi pavanovaudza zvaitika, vose vanoshamisika. Unofarira kuziva zvinhu izvi zvinoshamisa here?— Vanhu vose vanoda Mwari vanofarira kuzviziva. Iye zvino ngationei kuti sei kuzvarwa kwaJesu kuchiita kuti vanhu vafare zvakadaro. Asi tinofanira kutanga taziva zvakaitika Mariya asati aroorwa.

Rimwe zuva ngirozi inonzi Gabrieri inoshanyira Mariya. Inomuvimbisa kuti achava nemwana uyo “achava mukuru uye achanzi Mwanakomana woWokumusorosoro.” Inobva yawedzera kuti, “Achava  mambo . . . , uye hapazovi nomugumo woumambo hwake.”

Mariya anoda kuziva kuti izvi zvingaitika sei sezvo iye asati amborara nemurume. Saka Gabrieri anomutsanangurira kuti: “Simba roWokumusorosoro richakufukidza” uye “chichaberekwa chichanzi chitsvene, Mwanakomana waMwari.” Chaiva chishamiso chakakura chaicho, kutora Mwanakomana waMwari kubva kudenga ndokumuisa mudumbu raMariya kuti ave kacheche!

Wakamboona here mifananidzo ine “varume vakachenjera” vatatu vachishanyira Jesu achangoberekwa vari pamwe chete nevafudzi?— Mifananidzo yakawanda yakadaro inowanzowanika panguva yeKrisimasi. Asi haisi yechokwadi. “Varume vakachenjera” ivavo vaitova vazivi venyeredzi, uye Mwari anovenga zvavaiita. Ngationei kuti zvii zvakaitika pavakasvika. Bhaibheri rinoti: “Pavakapinda mumba vakaona mwana muduku aina amai vake Mariya.” Saka Jesu akanga asisiri mucheche ari muchidyiro chezvipfuwo asi aitogara mumba naJosefa naMariya!

Vazivi venyeredzi vakawana sei Jesu?— Pane “nyeredzi” yakavatungamirira, asi haina kuvatungamirira kuBhetrehema. Yakatanga yavaendesa kuna Mambo Herodhi kuJerusarema. Bhaibheri rinotaura kuti Herodhi aida kuti kana awana Jesu obva amuuraya. Pafunge. Unofunga kuti ndiani akaita kuti chinhu chaiita senyeredzi chitungamirire vazivi venyeredzi kuna Herodhi?— Akanga asiri Mwari wechokwadi, Jehovha, asi aiva muvengi wake, Satani Dhiyabhorosi!

Mazuva ano, Satani anoedza kuita kuti vanhu vafunge kuti Jesu achiri kamwana kacheche. Asi ngirozi Gabrieri yakaudza Mariya kuti: “Achava mambo . . . , uye hapazovi nomugumo woumambo hwake.” Iye zvino Jesu ari kutonga saMambo kudenga, uye nokukurumidza achaparadza vavengi vaMwari vose. Ndizvo zvatinofanira kuyeuka nezvaJesu, uye tinofanira kuudza vamwe nezvazvo.

^ ndima 3 Kana uri kuverenga nemwana, kamutsetse ako kari kungokuyeuchidza kumbotura befu uye kukurudzira mwana kuti ataure zvaanofunga.