Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 SWEDERA PEDYO NAMWARI

“Rambai Muchikumbira, Uye Muchazvipiwa”

“Rambai Muchikumbira, Uye Muchazvipiwa”

“Ishe, tidzidzisei kunyengetera.” (Ruka 11:1) Mumwe wevadzidzi vaJesu ndiye akapa chikumbiro ichi kuna Jesu. Jesu akapindura achishandisa mifananidzo miviri inotidzidzisa kuti tinganyengetera sei kuti tinzwiwe naMwari. Kana wakambonetseka kuti Mwari anonzwa minyengetero yako here, uchafarira kuziva kuti Jesu akapindura sei.—Verenga Ruka 11:5-13.

Mufananidzo wokutanga unotaura nezvemunhu wacho anonyengetera. (Ruka 11:5-8) Munyaya yacho, mumwe murume anogamuchira mueni pakati pousiku uye haana chokudya chokuti amupe. Kwaari, iyi itori nyaya inoda kuti aone zvokuita nokukurumidza. Pasinei nokuti hwava usiku, anoenda kumba kweshamwari yake kunokwereta chingwa. Pakutanga shamwari yacho haisi kuda kumuka nokuti mhuri yayo yatofa nehope. Asi murume uya anoramba achikumbira asinganyari kusvikira shamwari yake yamuka ndokumupa zvaari kuda. *

Mufananidzo uyu unotidzidzisei nezvekunyengetera? Jesu ari kutiudza kuti tinofanira kuramba tichikumbira, tichitsvaka, uye tichigogodza. (Ruka 11:9, 10) Nei? Jesu aireva here kuti patinonyengetera tinenge tichiita setiri kugogodzera Mwari asingadi kuteerera minyengetero yedu? Kwete. Jesu aireva kuti Mwari akasiyana neshamwari iya yaisada kumuka nokuti anoda chaizvo kupindura minyengetero yevaya vanonyengetera kwaari vaine kutenda. Tinoratidza kutenda kwakadaro patinoramba tichinyengetera. Patinoramba tichikumbira tinoratidza kuti tinonyatsoda chatiri kukumbira uye tinodavira zvechokwadi kuti Mwari anogona kutipa, kana zvichienderana nezvaanoda.—Mako 11:24; 1 Johani 5:14.

Mufananidzo wechipiri unotaura nezvaJehovha, “Munzwi womunyengetero.” (Pisarema 65:2) Jesu anobvunza kuti: “Ndibaba vapi pakati penyu, vanoti kana mwanakomana wavo akakumbira hove, vangamutambidza nyoka panzvimbo pehove? Kana kuti akakumbirawo zai, vangamugamuchidza chinyavada here?” Mhinduro yacho iri pachena. Hapana baba vane hanya vanopa vana vavo zvinhu zvinokuvadza. Jesu anobva atsanangura muenzaniso wacho achiti: Kana vanababa vane zvivi ‘vachipa vana vavo zvipo zvakanaka,’ “Baba vari kudenga vachapa . . . mudzimu mutsvene [chipo chinopfuura zvose] zvikuru sei,” kuvana vavo vari panyika vanoukumbira! *Ruka 11:11-13; Mateu 7:11.

Mwari anoda chaizvo kupindura minyengetero yevaya vanonyengetera kwaari vaine kutenda

Mufananidzo uyu unotidzidzisei nezvaJehovha, “Munzwi womunyengetero”? Jesu anoda kuti tione Jehovha saBaba vane hanya vanoda chaizvo kubatsira vana vavo pane zvavanenge vakumbira. Saka, vanamati vaJehovha vanogona kunzwa vakasununguka kunyengetera kwaari vachikumbira zvavanoda. Uyewo sezvo vachiziva kuti Mwari anoda kuita zvakavanakira, vanobvuma chero mapinduriro aanoita minyengetero yavo, kunyange kana mhinduro yacho isiriyo yavaitarisira. *

Ndima dzeBhaibheri dzamunogona kuverenga muna April

Ruka 7-21

^ ndima 4 Mufananidzo waJesu unoratidza mararamiro netsika zvepanguva iyoyo. VaJudha vaikoshesa zvikuru kugamuchira vaeni. Mhuri yaibika chingwa chaiikwanira pazuva, saka zvakanga zvakajairika kuti munhu akwerete kana chingwa chapera. Uyewo kana iri mhuri yevarombo, mhuri yacho yese yairara pauriri mukamuri rimwe chete.

^ ndima 6 Jesu aiwanzoshandisa mashoko okuti “zvikuru sei,” achiratidza kuti zvatinodzidza pazvinhu zviduku zvinoshandawo pazvinhu zvikuru.

^ ndima 7 Kuti udzidze zvakawanda nezvokuti unganyengetera sei kuti Mwari akunzwe, ona chitsauko 17 chebhuku rinonzi Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo? rakabudiswa neZvapupu zvaJehovha.