Zvinoita here kuti munhu anzwisise Bhaibheri?

Bhaibheri iShoko raMwari. Rakafanana netsamba inobva kuna baba vane rudo. (2 Timoti 3:16) MuBhaibheri, Mwari anotsanangura zvatingaita kuti timufadze, kuti nei achibvumira zvakaipa, uye zvaachaitira vanhu mune ramangwana. Asi vafundisi vakamonyanisa zvinodzidziswa neBhaibheri, zvokuti vakawanda vava kufunga kuti havambofi vakarinzwisisa.—Mabasa 20:29, 30.

Jehovha Mwari anoda kuti tizive chokwadi nezvake. Ndosaka akatipa bhuku iri ratinogona kunzwisisa.—Verenga 1 Timoti 2:3, 4.

Ungaita sei kuti unzwisise Bhaibheri?

Jehovha akatipa Bhaibheri uye anotibatsirawo kuti tirinzwisise. Akatuma Jesu kuti atidzidzise. (Ruka 4:16-21) Jesu akabatsira vateereri vake kuti vanzwisise Magwaro, achitaura nezvendima dzakasiyana-siyana.—Verenga Ruka 24:27, 32, 45.

Jesu akatanga ungano yechiKristu kuti basa raakatanga ritange. (Mateu 28:19, 20) Mazuva ano vateveri vaJesu vechokwadi vanobatsira vanhu kunzwisisa zvinodzidziswa neBhaibheri nezvaMwari. Kana uchida kunzwisisa Bhaibheri, Zvapupu zvaJehovha zvingafara chaizvo kukubatsira.—Verenga Mabasa 8:30, 31.