Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Mosesi—Murume Aiva Nokutenda

Mosesi—Murume Aiva Nokutenda

CHII CHINONZI KUTENDA?

Maererano nezvinotaurwa muBhaibheri, “kutenda” kunoreva kudavira chimwe chinhu zvichibva pauchapupu hwakasimba. Munhu anotenda muna Mwari ane chivimbo chokuti Mwari achazadzisa zvose zvaakavimbisa.

MOSESI AKARATIDZA SEI KUTENDA?

Mosesi aiita zvisarudzo zvake achiratidza kuti aidavira vimbiso dzaMwari. (Genesisi 22:15-18) Aiva nemukana wekurarama upenyu hwemutambarakede muIjipiti, asi akarega zvose izvozvo, “achisarudza kuitirwa zvakaipa pamwe chete nevanhu vaMwari panzvimbo pokufadzwa nechivi kwenguva duku.” (VaHebheru 11:25) Mosesi akaita chisarudzo chake asina kumbofunga here zvokuti aizozvidemba nekufamba kwenguva? Kwete, nokuti Bhaibheri rinoti Mosesi “akaramba akasimba seaiona Uyo asingaoneki.” (VaHebheru 11:27) Mosesi haana kumbozvidemba nezvisarudzo zvaakaita zvairatidza kutenda.

Mosesi aida kubatsira vamwe kuti vavewo nokutenda kwakasimba. Somuenzaniso, chimbofunga zvakaitika vaIsraeri pavakaita sevakanga vava parumananzombe, uto raFarao riri shure kwavo uye mberi kuine Gungwa Dzvuku. VaIsraeri vakatya vachifunga kuti pavo pakanga papera ndokutanga kuchema kuna Mwari nokuna Mosesi. Mosesi aizoitei?

Mosesi anogona kunge aisaziva kuti Mwari akanga ava kuda kupatsanura Gungwa Dzvuku oita kuti vaIsraeri vatize. Zvisinei, Mosesi aiva nechivimbo chokuti Mwari ane zvaaizoita kuti adzivirire vanhu vake. Uye Mosesi aida kuti hama dzake dzivewo nechivimbo chakafanana. Bhaibheri rinoti: “Mosesi akabva ati kuvanhu vacho: ‘Musatya henyu. Mirai makasimba muone ruponeso rwaJehovha, rwaachakuitirai nhasi.’” (Eksodho 14:13) Mosesi akakwanisa here kusimbisa kutenda kwehama dzake? Hongu, nokuti Bhaibheri haringotauri nezvaMosesi chete asiwo nezvevaIsraeri vose kuti: “Nokutenda vakapfuura nomuGungwa Dzvuku sepanyika yakaoma.” (VaHebheru 11:29) Kutenda kwaMosesi hakuna kungobatsira iye chete asiwo vose vakadzidza kwaari.

TINODZIDZEI?

Tinogona kutevedzera Mosesi nokuratidza kuti tinovimba nezvakavimbiswa naMwari. Somuenzaniso, Mwari anovimbisa kuti achatipa zvatinoda kana tikaisa zvokunamata pokutanga muupenyu hwedu. (Mateu 6:33) Ichokwadi kuti hazvisi nyore kuita izvozvo nokuti vakawanda mazuva ano vari kunyanya kukoshesa zvinhu zvisinei nokunamata. Asi tinogona kuva nechokwadi kuti kana tikaedza zvose zvatinokwanisa kuti upenyu hwedu husava netwakawanda-wanda toisa zvokunamata pakutanga, Jehovha achatipa zvose zvatinoda. Anovimbisa kuti: “Handingambokuregerei kana kumbokusiyai.”—VaHebheru 13:5.

Tinoedzawo kubatsira vamwe kuti vasimbise kutenda kwavo. Somuenzaniso, vabereki vakachenjera vanoziva kuti vane mukana wakakura wokubatsira vana vavo kuti vave nokutenda kwakasimba muna Mwari. Pavanenge vachikura, vana vanoda kuva nezivo inokosha yokuti Mwari ariko uye anotidzidzisa kuti zvakanaka nezvakaipa ndezvipi. Uyewo vana vanofanira kubatsirwa kuti vanyatsogutsikana kuti hapana chimwe chakanaka kupfuura kuteerera mirayiro yaMwari. (Isaya 48:17, 18) Vabereki vanopa vana vavo chipo chinokosha pavanovabatsira kutenda kuti Mwari “ariko uye kuti anopa mubayiro vaya vanomutsvaka nomwoyo wose.”—VaHebheru 11:6.