Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

NHARIREYOMURINDI February 2013 | Zvatinodzidza Kuna Mosesi

Ona unhu hutatu chete paunhu hwakanaka hwakawanda hwakaratidzwa naMosesi uye zvatingadzidza pamuenzaniso wake.

NYAYA IRI PAKAVHA

Mosesi Aiva Ani?

Murume uyu aiva akatendeka anoremekedzwa zvikuru nevaKristu, vaJudha, vaMuslim, nevamwewo. Unozivei nezvake?

NYAYA IRI PAKAVHA

Mosesi—Murume Aiva Nokutenda

Mosesi aiva nokutenda kwakasimba nokuti aiita zvisarudzo zvake achiratidza kuti aidavira vimbiso dzaMwari. Ungava sei nokutenda kwakadaro?

NYAYA IRI PAKAVHA

Mosesi—Murume Aizvininipisa

Vakawanda vanofunga kuti kuzvininipisa kupusa. Mwari anoona sei unhu uhwu? Mosesi akaratidza sei kuzvininipisa?

NYAYA IRI PAKAVHA

Mosesi—Murume Aiva Nerudo

Mosesi akaratidza kuti aida Mwari uye vaIsraeri. Tingadzidzei pamuenzaniso wake?

SWEDERA PEDYO NAJEHOVHA

‘Iye ndiMwari Wevapenyu’

Mwari ane simba rokumutsa vakafa. Vimbiso iyoyo ndeyechokwadi here?

BHAIBHERI RINOCHINJA UPENYU

“Vaida Kuti Ndizvionere Ndoga Zvinodzidziswa neBhaibheri”

Luis Alifonso aida kuva mumishinari wevaMormon. Kudzidza Bhaibheri kwakachinja sei zvinangwa zvake uye upenyu hwake?

MAZANO EKUTI MHURI IFARE

Zvamungaita Kana Mwana Wenyu Akaremara

Ona matambudziko matatu aungatarisana nawo uye kuti mazano ouchenjeri omuBhaibheri angakubatsira sei.

Chii Chinonzi “Evhangeri yaJudhasi”?

Yakanyorwa naJudhasi here, mudzidzi akatengesa Jesu? Inofanira kuchinja manzwisisiro atinoita chiKristu here?

Mibvunzo yeBhaibheri Inopindurwa

Kana Mwari akasika zvinhu zvose, angava ndiye akasika Dhiyabhorosi here? Ongorora zvinotaurwa neBhaibheri.

Zvimwe Zviri paIndaneti

Isau Kadhi reBhaibheri

Isau akaratidza sei kuti akanga asingakoshesi zvinhu zvitsvene? Prinda kadhi iri reBhaibheri kuti uone zvakaitika.

Dzidza Kuti Ungava Sei Nengoni

Dzamisa pfungwa nezvenyaya yomuSamariya akanaka, woona kuti zvidzidzo zvipi zvaungawana.