Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Nharireyomurindi  |  November 2012

Mubvunzo 1: Ndinomboraramirei?

Mubvunzo 1: Ndinomboraramirei?

ROSALIND uyo akakurira kuEngland aiva nechido chakasimba chokudzidza. Aidawo kubatsira vanhu. Paakapedza chikoro, akawana basa repamusoro raisanganisira kubatsira vanhu vasina pokugara, vakaremara uye vane pfungwa dzinononoka kubata zvinhu. Pasinei nokuti aiva nebasa rakanaka chaizvo nemari yakawanda, anoti: “Kwemakore ndaizvibvunza kuti, ‘Tinomboraramirei?’ uye ‘Chinangwa choupenyu ndechei?’”

Sei vanhu vachizobvunza mubvunzo iwoyo?

Vanhu vakasiyana nemhuka dzisingafungi. Tinokwanisa kudzidza pane zvakaitika kare, tinogona kuronga ramangwana, uye kutsvaka chinangwa muupenyu

Vamwe vanopindura sei?

Vakawanda vanofunga kuti tinoraramira kuwana pfuma nomukurumbira, uye vanoti ndizvo zvinoita kuti tifare.

Mhinduro iyoyo inopa pfungwa yei?

Tinoita zvatinenge tangoda muupenyu. Zvinodiwa naMwari hazvikoshi kupfuura zvatinoda.

Bhaibheri rinodzidzisei?

Mambo Soromoni akaunganidza upfumi hwakawanda uye aiita zvemafaro asi akazoona kuti zvinhu izvozvo hazvina kuita kuti upenyu hwake huve nechinangwa. Akazotaura zvinoita kuti upenyu huve nechinangwa paakanyora kuti: “Pashure pokunge zvinhu zvose zvanzwiwa, mhedziso yenyaya yacho ndeiyi: Itya Mwari wechokwadi uchengete mirayiro yake. Nokuti izvi ndizvo zvose zvinosungirwa kuti munhu aite.” (Muparidzi 12:13) Kuchengeta mirayiro yaMwari kunorevei?

Chinangwa chaMwari chinosanganisira kuti isu tinakidzwe noupenyu. Soromoni akanyora  kuti: “Kumunhu hapana chinhu chiri nani kupfuura kuti adye, anwe, aite kuti mweya wake ufadzwe nezvakanaka pabasa rake rakaoma. Izviwo ndakazviona, iyeni, kuti zvinobva paruoko rwaMwari wechokwadi.”—Muparidzi 2:24.

Mwari anodawo kuti tide vomumhuri medu uye tivabate zvakanaka. Cherechedza mazano anobatsira anopiwa mumwe nomumwe ari mumhuri:

  • “Varume vanofanira kuda madzimai avo semiviri yavo.”—VaEfeso 5:28.
  • “Mudzimai anofanira kuremekedza murume wake kwazvo.”—VaEfeso 5:33.
  • “Vana, teererai vabereki venyu.”—VaEfeso 6:1.

Kana tikatevedzera mazano aya, tichafara uye tichagutsikana. Asi chinhu chinonyanya kukosha chatingaita ndechokudzidza zvose zvatinokwanisa nezvoMusiki wedu uye kuswedera pedyo naye seShamwari yedu. Bhaibheri rinototiudza kuti “swederai pedyo naMwari.” Rinobva rativimbisawo kuti: “Iye achaswedera pedyo nemi.” (Jakobho 4:8) Kana ukabvuma kuswedera pedyo naMwari, upenyu hwako huchava nechinangwa.

Rosalind ambotaurwa akazoziva chinangwa choupenyu. Verenga papeji 10 yemagazini ino uone zvaanoti ndizvo zvakaita kuti achinje maonero ake.Kuti uone zvaanoti ndizvo zvakaita kuti achinje maonero ake verenga nyaya yakanzi Bhaibheri Rinochinja Upenyu”.

 

Inzwa zvimwe

Bhaibheri Rinombodzidzisei Chaizvo?

Kurarama Nenzira Inofadza Mwari

Zvinoita kuti tirarame upenyu hunofadza Jehovha. Unotogona kuva shamwari yake.