Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

 Vaverengi Vanobvunza Kuti . . .

Vanhukadzi Vanodzidzisawo Here Musangano reZvapupu zvaJehovha?

Vanhukadzi Vanodzidzisawo Here Musangano reZvapupu zvaJehovha?

Hongu, munyika yose musangano reZvapupu zvaJehovha mune mamiriyoni akawanda evakadzi vanodzidzisa. Kune boka guru revanhukadzi rinoita basa rokuparidza mashoko akanaka oUmambo hwaMwari. Pisarema 68:11 rakaprofita nezvevaparidzi ava richiti: “Jehovha pachake anoti; vakadzi vanozivisa mashoko akanaka iuto guru.”

Zvisinei, kudzidzisa kunoitwa nevanhukadzi vari musangano reZvapupu zvaJehovha kwakasiyana chaizvo nezvinoitwa nevafundisi vechikadzi vari mune zvimwe zvitendero. Pakudii?

Vanhu vavanodzidzisa vakasiyana. Vafundisi vechikadzi, kunyanya vemachechi anozviti ndeechiKristu, vane zvinzvimbo zvokutungamirira mumachechi avo uye vanhu vavanonyanya kudzidzisa ndevaya vari mumachechi iwayo. Asi vanhukadzi vari musangano reZvapupu zvaJehovha vanodzidzisa voruzhinji vari kunze kwesangano ravo, vavanosangana navo pavanenge vachiparidza paimba neimba nedzimwewo nzvimbo.

Basa rinoitwa nevanhukadzi vari musangano reZvapupu zvaJehovha muungano nderimwe rinovasiyanisa nezvinoitwa nevanhukadzi vemamwe machechi. Vafundisi vechikadzi vari mumachechi anozviti ndeechiKristu nemamwewo, vanotungamirira vanhu vavanonamata navo uye vanovadzidzisa dzidziso dzechechi yavo. Asi vanhukadzi vari musangano reZvapupu zvaJehovha havadzidzisi muungano kana paine varume vakabhabhatidzwa. Varume vakagadzwa sevadzidzisi ndivo chete vanodzidzisa.—1 Timoti 3:2; Jakobho 3:1.

Bhaibheri rinoti varume chete ndivo vakanzi vatungamirire ungano. Ona zvakataurwa nomuapostora Pauro paainyorera tsamba Tito uyo aivawo mutariri muungano. Akati: “Ndakakusiya muKrete nokuda kwechikonzero ichi, kuti . . . ugadze varume vakuru muguta rimwe nerimwe.” Pauro akawedzera kuti murume mumwe nomumwe ainge agadzwa kuva mukuru aifanira kunge “asina chaanopomerwa, murume ane mudzimai mumwe chete.” (Tito 1:5, 6) Pauro akataurawo mashoko akafanana mutsamba yaakanyorera Timoti achiti: “Kana murume chero upi zvake achitsvaka kuva mutariri, ari kuda basa rakanaka. Naizvozvo mutariri anofanira kuva asina chaanopomerwa, murume ane mudzimai mumwe chete, . . . anokwanisa kudzidzisa.”—1 Timoti 3:1, 2.

Nei mabasa okutungamirira ungano achingopiwa varume chete? Pauro anoti: “Handitenderi mukadzi kuti adzidzise, kana kuti ave nesimba pamurume, asi kuti anyarare. Nokuti Adhamu akatanga kuumbwa, kukazotevera Evha.” (1 Timoti 2:12, 13) Saka kutanga kusikwa kwakaitwa varume ndiko kwakaita kuti Mwari avape basa rokudzidzisa uye kutungamirira ungano.

Vashumiri vaJehovha vanotevedzera muenzaniso woMutungamiriri wavo Jesu Kristu. Mudzidzi Ruka akanyora nezveushumiri hwaJesu achiti: “Akaenda muguta neguta uye mumusha nomusha, achiparidza nokuzivisa mashoko akanaka oumambo hwaMwari.” Jesu akazotuma vateveri vake kuti vaitewo basa iroro uye “vakapfuura nomunharaunda vachifamba pamusha nomusha, vachizivisa mashoko akanaka.”—Ruka 8:1; 9:2-6.

Mazuva ano, vashumiri vaJehovha varume nevakadzi vanoshanda nesimba pakuita basa rakagara rataurwa naJesu achiti: “Aya mashoko akanaka oumambo achaparidzwa munyika yose inogarwa kuti ave uchapupu kumarudzi ose; uye zvadaro kuguma kuchasvika.”—Mateu 24:14.