NHARIREYOMURINDI December 2011

NYAYA IRI PAKAVHA

Mwari Ari Kutirova Neshamhu Here?

Chii chiri kuita kuti njodzi dzinongoitika dzoga dziwedzere?

NYAYA IRI PAKAVHA

Njodzi Dzinongoitika Dzoga—Nei Dzanyanya Kuwanda?

Jesu akafanotaura nezvekuwedzera kwenjodzi. Izvi zvinorevei kwatiri nhasi?

NYAYA IRI PAKAVHA

Zvaungaita Nezvenjodzi Dzinongoitika Dzoga

Matanho api anobatsira aungatora pakugadzirira? Ukama naMwari hungakubatsira sei?

NYAYA IRI PAKAVHA

Kuchange Kusisina Njodzi!

Njodzi dzinongoitika dzoga dzingaita sedzicharamba dziriko nokusingaperi, asi Bhaibheri rinotipa tarisiro yakasimba yokuti zvinhu zvichachinja—munguva pfupi iri kutevera.

DZIDZISAI VANA VENYU

Vainzi “Vanakomana Vokutinhira”

Dzidza kuti unofanira kubata vamwe sei nokuverenga nyaya yaJakobho naJohani.