Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Nharireyomurindi—Yekudzidza  |  August 2015

Zvatinodzidza Kuna Joana

Zvatinodzidza Kuna Joana

VANHU vakawanda vanoziva kuti Jesu aiva nevaapostora 12. Asi vanogona kunge vasingazivi kuti pavadzidzi vake paivawo nevakadzi vaaifamba navo. Joana aiva mumwe wevakadzi ivavo.—Mat. 27:55; Ruka 8:3.

Joana aiiteiwo paushumiri hwaJesu, uye tinodzidzei kwaari?

JOANA AIVA ANI?

Joana aiva “mudzimai waKuza, mutariri weimba yaHerodhi.” Kuza angangodaro aiona nezvezvinhu zvose zvaiitika mumba maHerodhi Andipasi. Joana aiva mumwe wevakadzi vakaporeswa naJesu. Iye nevamwe vakadzi, vaifamba naJesu pamwe chete nevaapostora vake.—Ruka 8:1-3.

Vanarabhi vechiJudha vaidzidzisa kuti vakadzi vakanga vasingafaniri kutaura nevanhurume vavasina ukama navo uye vaisambobvumirwa kufamba navo. Varume vechiJudha vakanga vasinganyanyi kutaura nevanhukadzi. Jesu haana kutevedzera tsika idzodzo, asi akabvumira Joana nevamwe vakadzi vaiva nokutenda kuti vave muboka revanhu vaaifamba navo.

Joana akashinga kufamba naJesu nevaapostora vake pasinei nokuti izvi zvaizoita kuti ashorwe nevatungamiriri vechitendero uye hama neshamwari dzake. Vose vaida kufamba naJesu vaifanira kuva vakagadzirira kusiya zvimwe zvinhu zvavaiita muupenyu. Achitaura nezvevanhu vakadaro, Jesu akati: “Amai vangu nevanun’una vangu ndivo ava vanonzwa shoko raMwari voriita.” (Ruka 8:19-21; 18:28-30) Zvinokurudzira chaizvo kuziva kuti Jesu anoda vaya vanozvipira kusiya zvimwe zvinhu kuti vamutevere?

AISHUMIRA NEZVINHU ZVAKE

Joana nevamwe vakadzi vakawanda vaishandisa “zvinhu” zvavaiva nazvo kushumira Jesu nevane gumi nevaviri. (Ruka 8:3) Mumwe munyori anoti, “Ruka haasi kureva kuti vakadzi vacho vaibika zvokudya, vaisuka ndiro, uye vaisona hembe. Vanogona havo kunge vaiita mabasa aya . . . , asi handizvo zviri kurehwa naRuka.” Zvinoita sokuti vakadzi vacho vaishandisa mari yavo nezvinhu zvavo kuti vabatsire vamwe vavaifamba navo.

Jesu pamwe chete nevaapostora vake vakanga vasingaiti mamwe mabasa aivapa mari pavaifamba vachiparidza. Saka zvinoita sokuti vakanga vasingakwanisi kutenga zvokudya uye zvimwe zvinhu zvaikwana vanhu vanenge 20 vavaifamba navo. Kunyange zvazvo Kristu nevaapostora vake vaigamuchirwa zvakanaka mudzimba dzevanhu, kutakura  kwavaiita “bhokisi remari,” kunoratidza kuti vakanga vasingatarisiri kungorarama vachichengetwa nevanhu. (Joh. 12:6; 13:28, 29) Joana nevamwe vakadzi vanofanira kunge vaipa zvipo kuti Jesu nevaapostora vake vakwanise kuwana zvavaida.

Vamwe havabvumi kuti vakadzi vechiJudha vakanga vaine mari kana kuti zvimwe zvinhu zvavaigona kutengesa kuti vawane mari. Asi mamwe mabhuku akanyorwa panguva iyoyo anoratidza kuti mukadzi wechiJudha aigona kuwana pfuma nenzira dzakasiyana-siyana dzinotevera: (1) aigona kupiwa nhaka nababa vake kana vakafa vasina vanakomana, (2) aigona kupiwa zvinhu, (3) aigona kupiwa mari yaainge abvumirana nemurume wake kuti azopiwa kana zvikaitika kuti varambana, (4) aigona kupiwa mari inenge yakanyorwa pawiri yemurume wake, kana kuti (5) aigona kushanda owana mari.

Zviri pachena kuti vateveri vaJesu vaipa zvavaikwanisa. Pavadzidzi vaJesu panofanira kunge paivawo nevakadzi vakanga vakapfuma. Sezvo Joana aiva mudzimai wemutariri weimba yaHerodhi, vamwe vanotaura kuti akanga akapfuma chaizvo. Zvichida iye kana kuti mumwewo mudzidzi akanga akapfuma, ndiye akapa Jesu nguo yaidhura yakanga isina musono. Mumwe munyori akataura kuti “vakadzi vevabati vehove vaisambokwanisa kupa nguo yaidhura kudaro sechipo.”—Joh. 19:23, 24.

Magwaro haana paanotaura kuti Joana akapa chipo chemari. Asi akaita zvaaigona, uye tine zvatinodzidza pane zvaakaita. Zviri kwatiri kusarudza kuti topa zvipo zvokutsigira Umambo here kana kuti kwete. Jehovha anoda kuti tiite zvatinokwanisa, tichifara.—Mat. 6:33; Mako 14:8; 2 VaK. 9:7.

AKANGA ARIPO PAKAURAYIWA JESU UYE PAAKAMUTSWA

Zvinoita sokuti panguva yakaurayiwa Jesu, Joana akanga aripowo aine vamwe vakadzi “vaifamba [naJesu] vachimushumira paaiva muGarireya, nevamwe vakadzi vazhinji vakanga vakwira pamwe chete [naJesu] kuJerusarema.” (Mako 15:41) Muviri waJesu pawakabviswa padanda kuti uvigwe, vakadzi “vakanga vabva naye kuGarireya, vakatevera, vakatarira guva racho uye kuti muviri wake wakanga waradzikwa sei; uye vakadzokera kunogadzirira zvinonhuhwirira nemafuta anonhuhwirira.” Vakadzi ava, avo vakanzi naRuka vaiva ‘Mariya Magadharini, Joana, naMariya amai vaJakobho,’ vakadzoka pashure peSabata, vakaona ngirozi dzakavaudza kuti Jesu akanga amutswa.—Ruka 23:55–24:10.

Joana nevamwe vakadzi vaiva nokutenda vakaitira Ishe wavo zvose zvavaigona

Zvinoita sokuti pavadzidzi vaJesu vakaungana muJerusarema paPendekosti ya33 C.E., Joana aivapowo kusanganisira amai vaJesu nevanin’ina vake. (Mab. 1:12-14) Nemhaka yokuti murume wake aishandira Herodhi Andipasi, Joana anofanira kunge ariye akaudza Ruka nezveupenyu hwaHerodhi Andipasi, kunyanya kana tikafunga nezvokuti Ruka ndiye chete munyori weEvhangeri anotaura zita raJoana.—Ruka 8:3; 9:7-9; 23:8-12; 24:10.

Tinowana zvidzidzo zvinokosha kubva munyaya yaJoana. Akaita zvose zvaaigona kuti ashumire Jesu. Anofanira kunge aifara paaiona mari yake ichibatsira Jesu nevane gumi nevaviri uyewo vamwe vadzidzi kuti vafambe vachiparidza pamwe chete. Joana akashumira Jesu, uye kunyange paaiva mumiedzo Joana akaramba ainaye. Zvakanaka kuti vakadzi vechiKristu vatevedzerewo Joana.