Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Vakai Imba Yakasimba Uye Inogara Ichifara

Vakai Imba Yakasimba Uye Inogara Ichifara

“Kana Jehovha asingavaki imba, vavaki vayo vanoshanda zvakaoma vachishandira pasina.”PIS. 127:1a.

1-3. Varume nemadzimai vanosangana nematambudziko api? (Ona mufananidzo uri panotangira nyaya ino.)

“KANA ukashanda nesimba uchiratidza kuti unoda kuti imba yako isimbe, Jehovha anogona kukukomborera,” akadaro mumwe murume ava nemakore 38 achigara zvakanaka nemudzimai wake. Izvi zvinoratidza kuti zvinobvira kuti murume nomudzimai vafare muwanano yavo uye vatsigirane panguva dzakaoma.Zvir. 18:22.

2 Asi chokwadi ndechokuti vakaroorana vanosanganawo “nedambudziko munyama yavo.” (1 VaK. 7:28) Nei? Matambudziko avanosangana nawo zuva nezuva angakanganisa rudo rwavo. Kunyange murume nomudzimai vachipindirana zvakadini, chivi chavainacho chingaita kuti dzimwe nguva vasawirirana, vasanzwisisana uye vaudzane magaramwoyo. (Jak. 3:2, 5, 8) Rimwe dambudziko rinovapo nderokuti varume nemadzimai vanopedza nguva yakawanda vari kumabasa ukuwo vaine vana vanoda kurerwa. Kunetseka mupfungwa uye kuneta kunoitawo kuti zviomere vamwe varume nemadzimai kuwana nguva yokuva pamwe chete vachisimbisa imba yavo. Kushaya mari, kurwara nezvimwewo, kungaita kuti vapedzisire vasisaremekedzani uye vasisadanani. Uyewo, imba inenge ichiita seyakasimba inogona kukanganiswa  ‘nemabasa enyama’ akadai seufeve, maitiro okushaya nyadzi, kuvengana, kupopotedzana, godo, kufufutirwa nehasha, uye kukakavadzana.VaG. 5:19-21.

3 Chimwezve chingaita kuti zvitonyanya kuoma ndechokuti tiri “mumazuva okupedzisira” ane vanhu vanongozvifunga, vane unhu hunogona kuputsa dzimba. (2 Tim. 3:1-4) Chokupedzisira, kunewo muvengi anotyisa anoramba achiedza kuparadza dzimba. Muapostora Petro anotinyevera kuti: “Mhandu yenyu Dhiyabhorosi, inofamba-famba seshumba inodzvova, ichitsvaka kudya mumwe munhu.”1 Pet. 5:8; Zvak. 12:12.

4. Nei varume nemadzimai vachikwanisa kuva nedzimba dzakasimba?

4 Mumwe murume wokuJapan akati: “Kushaya mari kwaiita kuti ndizvidye mwoyo. Uye ndaisanyatsokurukura nemudzimai wangu, saka akatangawo kunetseka zvikuru. Munguva ichangopfuura, akatanga kurwara chaizvo. Dzimwe nguva matambudziko aya aiita kuti tinetsane.” Mamwe matambudziko anowanikwa mumhuri haanzvengeki asi hazvirevi kuti haagadzirisiki. Jehovha anogona kubatsira varume nemadzimai kuti vafare uye kuti dzimba dzavo dzisimbe. (Verenga Pisarema 127:1.) Ngatikurukurei zvinhu zvishanu zvatingafananidza nezvidhinha zvingashandiswa pakuvaka imba yakasimba inogara kwenguva refu. Uye tichaonawo kuti rudo rwunobatsira sei kuti imba isimbe.

ITAI KUTI JEHOVHA AVE MUMBA MENYU

5, 6. Varume nemadzimai vangaitei kuti Jehovha ave muwanano yavo?

5 Kuti imba isimbe, zvakakosha kuti murume nomudzimai varambe vachiteerera uye vachizviisa pasi paJehovha uyo akatanga urongwa hwemba. (Verenga Muparidzi 4:12.) Varume nemadzimai vanogona kuita kuti Jehovha ave muwanano yavo kana vakabvuma kutungamirirwa naye. Bhaibheri rinotaura nezvevanhu vaMwari vekare richiti: “Nzeve dzenyu dzichanzwa shoko shure kwenyu richiti: ‘Iyi ndiyo nzira. Fambai nayo,’ kana muchida kutsaukira kurudyi kana kuti muchida kutsaukira kuruboshwe.” (Isa. 30:20, 21) Mazuva ano, varume nemadzimai vanogona ‘kunzwa’ shoko raJehovha kana vakaverenga Shoko raMwari vari pamwe chete. (Pis. 1:1-3) Vanogona kusimbisawo imba yavo nokuita Kunamata Kwemhuri kunonakidza uye kunokurudzira. Kunyengetera zuva nezuva vari pamwe chete kunobatsirawo kuti imba yavo isimbe uye izvozvo zvinoita kuti vakunde miedzo inobva munyika yaSatani.

Kana murume nomudzimai vakaita zvinhu zvokunamata pamwe chete, vanova pedyo naMwari uye vanowedzera kudanana uye kufara (Ona ndima 5, 6)

6 Gerhard uyo anogara kuGermany anoti: “Pose patinosangana nematambudziko uye patinotadza kunzwisisana zvokuti tinoshaya mufaro, mazano anobva muShoko raMwari anotibatsira kuti tive nemwoyo murefu uye tiregererane. Unhu hwakadai hunokosha kuti mumba muve nemufaro.” Kana varume nemadzimai vakashanda nesimba kuti Mwari arambe ari mumba mavo nokuita zvinhu zvokunamata pamwe chete, vanova pedyo naMwari uye vanowedzera kudanana uye kufara.

VARUME, TUNGAMIRIRAI MADZIMAI ENYU NORUDO

7. Murume anofanira kutungamirira sei imba yake?

7 Kana murume akava musoro wemba akanaka, iye nomudzimai wake vanogara vachifara uye imba yavo inosimba. Bhaibheri rinoti: “Musoro womurume wose ndiKristu; uyewo musoro womukadzi murume.” (1 VaK. 11:3) Mashoko ari nechepashure pendima iyi yeBhaibheri anoratidza kuti varume vanofanira kubata madzimai avo semabatiro aiita Kristu vadzidzi vake. Jesu akanga asingaitiri vadzidzi vake utsinye kana hasha asi aivada, aivanzwisisa, aiva munyoro, uye aizvininipisa.Mat. 11:28-30.

8. Varume vangaitei kuti varemekedzwe uye vadiwe nemadzimai avo?

 8 Varume vechiKristu havafaniri kumanikidza madzimai avo kuti avaremekedze. Asi ‘vanoramba vachigara navo maererano nokuziva,’ kureva kuti vanoratidza kuti vane hanya navo uye vanovanzwisisa. ‘Vanokudza madzimai avo sezvavanoita mudziyo usina simba.’ (1 Pet. 3:7) Varume vanoratidza kuti vanokoshesa madzimai avo pavanotaura navo noruremekedzo uye pavanovabata nomutsa pasinei nokuti vari voga here kana kuti vari pane vamwe vanhu. (Zvir. 31:28) Izvozvo ndizvo zvichaita kuti vadiwe uye varemekedzwe nemadzimai avo uye Mwari achakomborera imba yavo.

MADZIMAI, ZVIISEI PASI PEVARUME VENYU

9. Mudzimai angaratidza sei kuti anozviisa pasi pemurume wake?

9 Kuda Jehovha nemwoyo wose kunoita kuti tose tizvininipise pasi poruoko rwake rune simba. (1 Pet. 5:6) Imwe nzira inokosha iyo mudzimai anoratidza nayo kuti anoremekedza Jehovha ndeyokutsigira murume wake. Bhaibheri rinoti: “Imi madzimai, zviisei pasi pevarume venyu, sezvazvakakodzera munaShe.” (VaK. 3:18) Chokwadi ndechokuti hapasi pose mudzimai paanobvumirana nezvinenge zvasarudzwa nemurume wake. Asi kana zvasarudzwa nemurume zvisingatyori mutemo waMwari, mudzimai anozviisa pasi anotsigirana nazvo.1 Pet. 3:1.

10. Nei zvichikosha kuti mudzimai azviise pasi pomurume wake?

10 Jehovha anoti murume anofanira kuona mudzimai wake ‘semumwe wake’ uye izvozvo zvinoratidza kuti mudzimai akapiwa nzvimbo inokosha mumba. (Mar. 2:14) Kana mumhuri muine chisarudzo chinoda kuitwa, mudzimai anogonawo kubatsira nokutaura zvaanofunga uye zviri mumwoyo make noruremekedzo asi achiramba achizviisa pasi. Murume akachenjera achanyatsoteerera mudzimai wake paanenge achitaura. (Zvir. 31:10-31) Kana mudzimai akazviisa pasi, mumba munova nomufaro norugare uye vose vari vaviri vachagutsikana  nokuziva kuti vari kufadza Jehovha.VaEf. 5:22.

RAMBAI MUCHIKANGANWIRANA NEMWOYO WOSE

11. Nei murume nomudzimai vachifanira kukanganwirana?

11 Kukanganwirana ndechimwe chezvinhu zvinokosha zvinoita kuti imba igare kwenguva refu. Murume nomudzimai vanosimbisa imba yavo kana ‘vachiramba vachishivirirana nokukanganwirana nomwoyo wose.’ (VaK. 3:13) Asi imba inoputsika kana vachiti vakagumburana votanga kutaura zvinhu zvavakambotadzirana. Kana chivako chikatanga kuita mitswi, chinopedzisira chisisina kusimba. Izvi ndizvo zvinogonawo kuitika kana murume nomudzimai vachigara vachinyunyutirana uye vachichengeterana chigumbu. Zvinozovaomera kuti varegererane. Asi imba inosimba kana murume nomudzimai vachiregererana sezvavanoitirwa naJehovha.Mika 7:18, 19.

12. “Rudo runofukidza zvivi zvizhinji” sei?

12 Rudo rwechokwadi “haruchengeti mafi.” Chokwadi, “rudo runofukidza zvivi zvizhinji.” (1 VaK. 13:4, 5; verenga 1 Petro 4:8.) Saka rudo runoita kuti kana vamwe vakatitadzira, tirambe tichingovaregerera pasinei nokuti vatitadzira kangani. Muapostora Petro paakabvunza kuti kangani kaaifanira kukanganwira munhu, Jesu akapindura kuti: “Kusvikira kukane makumi manomwe nekanomwe.” (Mat. 18:21, 22) Apa Jesu aingoreva kuti muKristu anofanira kuramba achingoregerera vamwe, hapana paanofanira kugumira.Zvir. 10:12. *

13. Tingakunda sei katsika kokusada kuregerera vamwe?

13 “Kana murume nomudzimai vasingadi kuregererana,” anodaro Annette, “vanochengeterana chigumbu uye havavimbani, uye izvozvo zvinokanganisa wanano yavo. Kuregererana kunoita kuti murume nomudzimai vawedzere kudanana uye vave pedyo napedyo.” Kuti ukunde katsika kokusada kukanganwira, shanda nesimba kuti uve munhu anotendawo zvinoitwa nemumwe wako. Tsvaka zvinhu zvakanaka zvaanoita womurumbidza nomwoyo wose. (VaK. 3:15) Kana mukagara muchiregererana, muchava nerugare rwepfungwa, muchava vanhu vakabatana uye muchakomborerwa naJehovha.VaR. 14:19.

ITIRA MUMWE WAKO ZVAUNODA KUTI AKUITIREWO

14, 15. Jesu akapa zano rokuti chii, uye rinoshanda sei kune vakaroorana?

14 Hapana mubvunzo kuti unoda kuremekedzwa. Unofara chaizvo kana vamwe vakateererawo zvaunotaura uye kana vakafunga nezvemanzwiro ako. Asi wakambonzwawo here mumwe munhu achiti, “Anofanira kunzwawo kuti zvaakandiitira zvinorwadza sei”? Kunyange zvazvo dzimwe nguva zvichinzwisisika kuti munhu ataure mashoko iwayo, Bhaibheri rinoti: “Usati: ‘Ndichamuitira sezvaakandiitira.’” (Zvir. 24:29) Jesu akatotaura zano rakanaka rokutevedzera kana watadza kunzwisisana nemumwe munhu. Akati “Zvamunoda kuti vanhu vakuitirei, vaitireiwo saizvozvo.” (Ruka 6:31) Jesu aireva kuti tinofanira kubata vamwe nenzira yatinoda kuti vatibatewo nayo uye kuti tisatsiva chakaipa nechakaipa. Saka kana muri mumhuri, unofanira kuitira wawakaroorana naye zvaunoda kuti akuitirewo.

15 Vanhu vakaroorana vanosimbisa rudo  rwavo kana vaine hanya nezvinodiwa nomumwe wavo. Mumwe murume wokuSouth Africa akati: “Tinoedza kushandisa zano rakataurwa naJesu rokuti uitire vamwe zvaunoda kuti vakuitire. Ichokwadi kuti dzimwe nguva tinombogumburana asi tinoshanda nesimba kuti tiremekedzane nokuti mumwe nomumwe wedu ndozvaanoda kuitirwawo.”

16. Murume nomudzimai havafaniri kuitiranei?

16 Usafumura mumwe wako kana kugara uchinyunyuta nezvetwunhu twusingakufadzi twaanoita, kunyange uchiita zvokuseka. Yeuka kuti mumba hamusi mokuita makwikwi ekuda kuona kuti ndiani anogona kupopota kana kutaura magaramwoyo kupfuura mumwe kana kuti okuona kuti ndiani ane simba kupfuura mumwe. Ichokwadi kuti tose tinokanganisa uye dzimwe nguva tinogumbura vamwe. Asi hapana chikonzero chokuti murume nomudzimai vatsvinyirane kana kuzvidzana, ndoda kutosundidzirana kana kurovana.Verenga Zvirevo 17:27; 31:26.

17. Varume vangashandisa sei zano raJesu rokuitira vamwe zvaunoda kuitirwawo?

17 Kunyange zvazvo mune dzimwe tsika varume vanorova madzimai avo vachinzi ndivo varume chaivo, Bhaibheri rinoti: “Munhu anononoka kutsamwa ari nani pane murume ane simba, uye anodzora hasha dzake ari nani pane anokunda guta.” (Zvir. 16:32) Munhu anonzi murume chaiye anotevedzera munhu mukuru pane vose vakamborarama, Jesu Kristu uye anozvidzora. Murume anotuka kana kurova mudzimai wake imbwende uye acharasikirwa neukama hwake naJehovha. Munyori wepisarema Dhavhidhi, uyo aiva nesimba uye ushingi, akati: “Dederai, asi musatadza. Taurai mumwoyo menyu, muri pamibhedha yenyu, murambe makanyarara.”Pis. 4:4.

“PFEKAI RUDO”

18. Nei zvichikosha kuti murume nomudzimai varambe vachishanda nesimba kuti vave nerudo?

18 Verenga 1 VaKorinde 13:4-7. Rudo ndirwo rwunonyanya kukosha muwanano. “Pfekai rudo rukuru rwokunzwira vamwe tsitsi, mutsa, pfungwa dzinozvininipisa, unyoro, nomwoyo murefu. Asi, kunze kwezvinhu zvose izvi, pfekai rudo, nokuti irwo chisungo chakakwana chokubatana.” (VaK. 3:12, 14) Murume nomudzimai vanofanira kuva nerudo rwakafanana nerwaiva naKristu uyo aida vanhu zvokuti akatovafira. Rudo rwakadaro runoita kuti varambe vari pamwe chete pasinei nokuti mumwe wavo anoita zvinhu zvisingafarirwi nomumwe, arwara zvakanyanya, paita matambudziko emari uye matambudziko anobva kuvabereki vomurume kana vomukadzi.

19, 20. (a) Murume nomudzimai vangaitei kuti wanano yavo isimbe? (b) Tichakurukurei munyaya inotevera?

19 Chokwadi zvinotoda kuti murume nomudzimai vazvipire uye vashande nesimba kuti imba yavo isimbe. Pane kurambana kana pamuka matambudziko, vanofanira kutsunga kuita kuti imba yavo inyatsosimba. Kana murume nomudzimai vachida Jehovha uye vachidanana, vanoedza kugadzirisa matambudziko avo nokuti “rudo harumboperi.”1 VaK. 13:8; Mat. 19:5, 6; VaH. 13:4.

20 Zvakaoma chaizvo kuti murume nomudzimai vavake imba yakasimba ‘munguva dzino dzinonetsa.’ (2 Tim. 3:1) Asi Jehovha anogona kuvabatsira. Kunyange zvakadaro, vakaroorana vanorwisanawo netsika dzakaora dziri munyika. Nyaya inotevera ichataura kuti varume nemadzimai vangaitei kuti vadzivirire imba yavo.

^ ndima 12 Kunyange zvazvo murume nomudzimai vachiedza kuregererana uye kugadzirisa matambudziko, kana mumwe wavo akaita upombwe, Bhaibheri rinopa mumwe wacho rusununguko rwokuti omuramba here kana kuti omuregerera. (Mat. 19:9) Ona nyaya inoti “Zvinotaura Bhaibheri Nezvokurambana Uye Kuparadzana” iri pamapeji 219-221 mubhuku ra“Rudo rwaMwari.”