NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA November 2014

Magazini ino ine nyaya dzichadzidzwa kubva pana December 29, 2014 kusvika February 1, 2015.

Kumutswa kwaJesu Kunotibatsira Sei?

Pane zvikonzero zvina zvinoita kuti tidavire kuti Jesu akamutswa. Tinobatsirwa sei nokubvuma kuti mupenyu?

Nei Tichifanira Kuva Vatsvene?

Wakambovhiringidzika here kana kufinhwa pawaiverenga bhuku raRevhitiko? Pfungwa dzinokosha dziri muna Revhitiko dzinogona kukubatsira kuti uve mutsvene.

Tinofanira Kuva Vatsvene Pane Zvose Zvatinoita

Kuramba kuita zvinopesana nezvinodiwa naMwari, kushumira Jehovha nemwoyo wose uye kudya zvokudya zvikukutu kunotibatsira sei?

“Vanhu Avo Mwari Wavo Ari Jehovha”

Mwari anofadzwa nevanhu vanomunamata nemwoyo wose pasinei nokuti vari muchitendero chipi here?

“Zvino Mava Rudzi rwaMwari”

Tingava sei vanhu vaMwari uye tingaramba sei takadaro?

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Vakuru nevashumiri vanoshumira vanogadzwa sei muungano imwe neimwe? Zvapupu zviviri zvinotaurwa muchitsauko 11 chaZvakazarurwa ndivanaani?

KUBVA MUDURA RENHOROONDO YEDU

Chiedza cheShoko raMwari Chinosvika kuJapan

Ngoro dzainzi Jehu dzakabatsira pakuparidza mashoko oUmambo kuJapan.