Enda pane zvauri kuda

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Sarudza Mutauro Shona

Muchava “Umambo hweVapristi”

Muchava “Umambo hweVapristi”

“Muchava kwandiri umambo hwevapristi norudzi rutsvene.”—EKS. 19:6.

1, 2. Nei dzinza raizouya nemwana wemukadzi raifanira kuchengetedzwa, uye izvi zvaizoita kuti chii chisaitike?

UPROFITA hwokutanga hwemuBhaibheri hunokosha zvikuru pakuzadzikiswa kwechinangwa chaJehovha. Paakaita vimbiso yemuEdheni, Mwari wechokwadi akazivisa kuti: “Ndichaisa ruvengo pakati pako [Satani] nomukadzi nepakati pevana vako nomwana wake.” Ruvengo rwacho rwaizova rwakasimba sei? Jehovha akati, “Iye [mwana womukadzi] achakupwanya musoro [Satani] uye iwe uchamupwanya chitsitsinho.” (Gen. 3:15) Ruvengo pakati penyoka nemukadzi rwaizova rwakakura zvikuru zvokuti Satani aizoshandisa mukana wose kuti aparadze mwana womukadzi.

2 Ndokusaka mumwe munyori wepisarema akazonyengeterera vanhu vakasarudzwa naMwari achiti: “Tarirai! vavengi venyu vari kuita mheremhere; uye vaya vanokuvengai kwazvo vasimudza misoro yavo. Vanotaurirana zvakavanzika pamusoro pevanhu venyu nounyengeri; Uye vanorangana zvakaipa pamusoro pevanhu venyu vakavanzwa. Ivo vakati: ‘Uyai tivaparadze, varege kuva rudzi, Kuti zita raIsraeri rirege kuyeukwazve.’” (Pis. 83:2-4) Dzinza  raizouya nemwana wemukadzi raifanira kuchengetedzwa kuti risaparadzwe uye risasvibiswe. Kuti aite izvi, Jehovha akaita dzimwe sungano dziri pamutemo dzaizoita kuti pasava nechinokanganisa kuzadziswa kwechinangwa chake.

SUNGANO YOKUCHENGETEDZA MWANA

3, 4. (a) Sungano yeMutemo yakatanga kushanda riini, uye vaIsraeri vakabvuma kuitei? (b) Sungano yeMutemo yakanga yakaitirwa kuti chii chisaitike?

3 Vazukuru vaAbrahamu, Isaka, naJakobho pavakawanda zvokusvika mamiriyoni, Jehovha akavasarudza kuti vave rudzi, kureva rudzi rwevaIsraeri. Achishandisa Mosesi, Jehovha akaita sungano nerudzi rwacho nokuvapa Mutemo, uye vaIsraeri vakabvumirana nezvaiva musungano iyoyo. Bhaibheri rinoti: “[Mosesi] akazotora bhuku resungano, akariverenga vanhu vachinzwa. Ivo vakabva vati: ‘Tinoda kuita, uye kuteerera zvose zvataurwa naJehovha.’ Naizvozvo Mosesi akatora ropa [renzombe dzakanga dzapirwa kuna Jehovha], akarisasa pavanhu, akati: ‘Herino ropa resungano yaitwa naJehovha nemi pamusoro pemashoko ose aya.’”Eks. 24:3-8.

4 Sungano yeMutemo yakatanga kushanda paGomo reSinai muna 1513 B.C.E. Sungano iyoyo yakaita kuti vaIsraeri vave rudzi rwakasarudzwa naMwari. Jehovha akanga ava Mutongi wavo, Mambo wavo, uye aizovapawo mitemo.’ (Isa. 33:22) Nhoroondo yevaIsraeri inotiratidza zvinoitika kana tikateerera kana kuti tikasateerera mitemo yaJehovha. Sezvo Mutemo wairambidza vaIsraeri kuroorana nemamwe marudzi uye kunamata kwenhema, wakadzivirira dzinza raAbrahamu kuti rirambe risina kusvibiswa.Eks. 20:4-6; 34:12-16.

5. (a) Sungano yeMutemo yakaita kuti vaIsraeri vave nemukana upi? (b) Nei Mwari akazoramba rudzi rwevaIsraeri?

5 Sungano yeMutemo yakaitawo kuti pave neurongwa hweupristi, uhwo hwaiva mumvuri weurongwa hwoupristi hwoUmambo hwaizouya. (VaH. 7:11; 10:1) Tingatoti sungano iyoyo yakaita kuti rudzi rwevaIsraeri rwuve neropafadzo yekuva “umambo hwevapristi” kana vaizongoteerera mitemo yaJehovha chete. (Verenga Eksodho 19:5, 6.) Asi rudzi rwevaIsraeri haruna kuteerera. Panzvimbo pokukoshesa kuuya kwakaita Mesiya rudzi rwacho rwakamuramba iye ariye mwana airehwa nesungano yaAbrahamu. Izvi zvakaita kuti Mwari arambe rudzi irworwo.

Kusateerera kwakaita vaIsraeri hakuna kureva kuti sungano yeMutemo yakanga yakundikana (Ona ndima 3-6)

6. Mutemo wakazadzisa chinangwa chipi?

6 Kusateerera kwevaIsraeri uko kwakaita kuti vazotadza kuva umambo hwevapristi kwaisareva kuti Mutemo wakanga wakundikana. Chinangwa choMutemo chaiva chokuti uchengetedze mwana uye utungamirire vanhu kuna Mesiya. Pakangouya Jesu ndokuzivikanwa kuti ndiye aiva Kristu, Mutemo wakabva wapedza basa  rawo. Bhaibheri rinoti, “Kristu ndiye mugumo woMutemo.” (VaR. 10:4) Asi mubvunzo unoramba uripo ndewokuti: Ndivanaani zvino vaizova nemukana wokuva umambo hwevapristi? Jehovha Mwari akaitazve chimwe chibvumirano chepamutemo kuti pave nerudzi rutsva.

RUDZI RUTSVA RWUNOVAMBWA

7. Achishandisa Jeremiya, Jehovha akagara ataura kutii nezvesungano itsva?

7 Makore akawanda sungano yoMutemo isati yabviswa, Jehovha akataura achishandisa muprofita Jeremiya kuti aizoita “sungano itsva” nerudzi rwaIsraeri. (Verenga Jeremiya 31:31-33.) Sungano iyi yaizosiyana nesungano yeMutemo pakuti yaizoita kuti vanhu vakwanise kuregererwa zvivi vasingashandisi zvibayiro zvemhuka. Izvi zvaizoitika sei?

8, 9. (a) Ropa raJesu rakadeurwa rinobatsirei? (b) Mukana upi une vaya vari musungano itsva? (Ona mufananidzo uri patangira nyaya ino.)

8 Pashure pemazana emakore, Jesu akatanga Kudya kwaShe Kwemanheru musi waNisani 14, 33 C.E. Achitaura nezvekapu yewaini, akaudza vadzidzi vake 11 vakatendeka kuti: “Kapu iyi inomirira sungano itsva muropa rangu, ramuchadururirwa.” (Ruka 22:20) Nhoroondo yaMateu ine mashoko aJesu aakataura nezvewaini achiti: “Iyi inomirira ‘ropa rangu resungano,’ richadururirwa vazhinji nokuda kwokukanganwirwa zvivi.”Mat. 26:27, 28.

9 Ropa raJesu rakadeurwa rinoita kuti sungano itsva itange kushanda. Ropa iroro rinoitawo kuti tiregererwe zvivi zvachose. Jesu pachake haamo musungano itsva. Haana chaanoda kuregererwa nokuti haana chivi. Asi Mwari aigona kuita kuti ropa raJesu rakadeurwa rishande kuvazukuru vaAdhamu. Aigonawo kuita kuti vamwe vanhu vakazvipira kwaari vave “vanakomana” nokuvazodza nemudzimu mutsvene. (Verenga VaRoma 8:14-17.) Sezvo vanenge vava kuonekwa naMwari sekuti havana chivi, vanenge vaita saJesu, Mwanakomana wake asina chivi. Vakazodzwa ava vanova “vagari venhaka pamwe chete naKristu” uye vanova nemukana wekuva “umambo hwevapristi.” Ichi chaiva chikomborero chingadai chakawanikwa nevaIsraeri vaiva pasi poMutemo. Achitaura nezvevachagara “nhaka pamwe chete naKristu,” muapostora Petro akataura kuti: “Imi muri ‘dzinza rakasarudzwa, upristi hwoumambo, rudzi rutsvene, vanhu vake chaivo, kuti muzivise kwose kwose kunaka’ kwouya akakudanai kuti mubve murima mupinde muchiedza chake chinoshamisa.” (1 Pet. 2:9) Sungano itsva inokosha zvechokwadi. Inoita kuti vadzidzi vaJesu vanziwo vana vaAbrahamu.

SUNGANO ITSVA INOTANGA KUSHANDA

10. Sungano itsva yakatanga kushanda riini, uye sei yakatanga kushanda ipapo?

10 Sungano itsva yakatanga kushanda riini? Haina kutanga kushanda payakataurwa nezvayo naJesu paKudya Kwashe Kwemanheru. Kuti itange kushanda, ropa raJesu raifanira kutanga radeurwa uye kukosha kwaro kwaifanira kutanga kwaonekwa naJehovha kudenga. Uyezve mudzimu mutsvene waifanira kutanga wadururwa pane vaya vaizova “vagari venhaka pamwe chete naKristu.” Saka, sungano itsva yakatanga kushanda paPendekosti ya33 C.E., vadzidzi vaJesu vakavimbika pavakazodzwa nemudzimu mutsvene.

11. Sungano itsva yakabatsira sei kuti vaJudha neveMamwe Marudzi vabatane pakuva Israeri waMwari, uye vangani vaizova musungano iyi?

11 Jehovha paakataura achishandisa Jeremiya kuti aizoita sungano itsva nevaIsraeri, zvakaita sekuti sungano yoMutemo  yakanga ‘isisashande.’ Asi sungano iyoyo yakazoguma pakatanga kushanda sungano itsva. (VaH. 8:13) Payakazoguma kushanda pakanga pasisina musiyano pakati pevaJudha nevemamwe marudzi vainge vasina kudzingiswa, sezvo ‘kudzingiswa kwavo kuri kuya kwomwoyo nomudzimu, kwete nebumbiro romutemo rakanyorwa.’ (VaR. 2:29) Paaizoita sungano itsva navo, Mwari aizoisa mitemo yake ‘mupfungwa dzavo, uye aizoinyora mumwoyo mavo.’ (VaH. 8:10) Sungano itsva yaizova nevanhu 144 000, vaizoumba rudzi rutsva, “Israeri waMwari.”VaG. 6:16; Zvak. 14:1, 4.

12. Sungano yeMutemo yakafanana papi nesungano itsva?

12 Sungano yoMutemo yakafanana papi nesungano itsva? Sungano yoMutemo yakaitwa naJehovha nerudzi rwevaIsraeri, uye sungano itsva yakaitwawo naJehovha naIsraeri waMwari. Mosesi aiva murevereri wesungano yeMutemo, uye Jesu ndiye Murevereri wesungano itsva. Ropa remhuka ndiro rakaita kuti Sungano yeMutemo ishande; ropa raJesu rakadeurwa ndiro rakaita kuti sungano itsva ishande. Uye sekutungamirirwa kwaiitwa vaIsraeri naMosesi vari pasi pesungano yoMutemo, vaya vari musungano itsva vanotungamirirwa naKristu, Musoro weungano.VaEf. 1:22.

13, 14. (a) Sungano itsva inobatana papi neUmambo? (b) Chii chinoita kuti Israeri waMwari azokwanisa kutonga naKristu kudenga?

13 Sungano itsva inobatana neUmambo pakuti inoita kuti pave nerudzi rutsvene rwevanhu vachazova madzimambo nevapristi muUmambo ihwohwo hwokudenga. Vanhu ava vanawo vaAbrahamu. (VaG. 3:29) Saka sungano itsva inonyatsosimbisa sungano yaAbrahamu.

14 Asi pakanga pachine chimwe chinhu chine chokuita neUmambo chaifanira kuitwa. Sungano itsva inoita kuti pave nevakazodzwa uye inoita kuti vakwanise kuzova “vagari venhaka pamwe chete naKristu.” Asi panodiwa sungano iri pamutemo inoita kuti vabatane naJesu muUmambo hwake hwekudenga semadzimambo nevapristi.

SUNGANO YOKUITA KUTI VAMWE VAKWANISE KUTONGA NAKRISTU

15. Jesu akaita sungano ipi nevadzidzi vake vakatendeka?

15 Pashure peKudya kwaShe Kwemanheru, Jesu akaita sungano nevadzidzi vake vakatendeka, iyo inowanzonzi sungano yeUmambo. (Verenga Ruka 22:28-30.) Sungano iyi yakasiyana nedzimwe pakuti Jehovha haamo mairi asi iri pakati paJesu nevateveri vake vakazodzwa. Zviri pachena kuti Jesu paakati ‘sokuita sungano neni kwakaita Baba vangu,’ aitaura nezvesungano yakaitwa naJehovha naiye Jesu yekuti ave “mupristi nokusingaperi maererano nezvakanga zvakaita Merekizedheki.”VaH. 5:5, 6.

16. Sungano yeUmambo inoita kuti vaKristu vakazodzwa vakwanise kuita sei?

16 Vaapostora 11 vakatendeka vakanga ‘varamba vaina Jesu mumiedzo yake.’ Sungano yoUmambo yakaita kuti vave nechokwadi chekuti vaizova naye kudenga uye vaizogara pazvigaro zvokutonga semadzimambo nevapristi. Asi havasirivo voga vari 11 kudaro vaizowana chikomborero ichi. Jesu akazviratidza kumuapostora Johani achiti: “Ndichabvumira anokunda kuti agare neni pachigaro changu choumambo, ini zvandakakunda ndikagara naBaba vangu pachigaro chavo choumambo.” (Zvak. 3:21) Saka sungano yeUmambo inoitwa nevaKristu vakazodzwa 144- 000. (Zvak. 5:9, 10; 7:4) Iyi ndiyo sungano inoita kuti zvive pamutemo kuti vachatonga  naJesu kudenga. Izvi zvakafanana nemwenga unobva mumhuri inoremekedzeka unogona kuroorwa namambo wova panzvimbo yekuti unokwanisa kutotongawo. Ndizvo zvazviriwo nekuti Magwaro anotaura nezvevaKristu vakazodzwa vachinzi “mwenga” waKristu, “mhandara yakachena” icharoorwa naKristu.Zvak. 19:7, 8; 21:9; 2 VaK. 11:2.

IVA NEKUTENDA KUSINGAZUNUNGUKI MUUMAMBO HWAMWARI

17, 18. (a) Taura muchidimbu sungano nhanhatu dzatakurukura munyaya ino neyakapfuura dzine chokuita neUmambo. (b) Chii chinoita kuti tive nekutenda kusingazununguki muUmambo?

17 Sungano dzose dzatakurukura munyaya ino neyakapfuura dzine padzinobatana neUmambo. (Ona chati yakanzi “Kuzadzisa Kuchaita Mwari Chinangwa Chake.”) Izvi zvinotiratidza kuti Umambo hwakatsigirwa zvakasimba nezvibvumirano zvepamutemo. Saka izvi zvinoita kuti tive nechikonzero chakasimba chekunyatsovimba kuti Umambo hwaMesiya ndihwo huchashandiswa naMwari kuzadzikisa chinangwa chaakasikira vanhu uye nyika.Zvak. 11:15.

Jehovha achaita kuti zvaakasikira nyika zvizadzikiswe achishandisa Umambo hwaMesiya (Ona ndima 15-18)

18 Kuti pangava nechinhu chingaita kuti tisave nechokwadi chokuti Umambo huchaita kuti vanhu vawane makomborero nokusingaperi here? Tinogona kuzivisa nezveUmambo hwaMwari tiine chivimbo chokuti ndihwo chete huchagadzirisa zvachose matambudziko ose evanhu. Ngatishingairei kuzivisa vamwe chokwadi ichocho!—Mat. 24:14.