Enda pane zvauri kuda

Enda kuMenu Inodzika Kuruboshwe

Enda pakanzi zviri mukati

Zvapupu zvaJehovha

Shona

Nharireyomurindi—Yekudzidza  |  September 2014

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Mashoko aDhavhidhi ari pana Pisarema 37:25 uye aJesu ari pana Mateu 6:33 anoreva here kuti Jehovha haazomboregi muKristu achishaya zvokudya?

Dhavhidhi akanyora kuti haana “kumboona munhu akarurama achisiyiwa zvachose, kana vana vake vachitsvaka zvokudya.” Mashoko aya akaataura achifunga zvakaitika muupenyu hwake. Ainyatsoziva kuti Mwari haambosiyi vanhu vake. (Pis. 37:25) Asi mashoko aDhavhidhi haarevi kuti kana uri mushumiri waMwari haumboshayi zvokurarama nazvo.

Pane dzimwe nguva Dhavhidhi aimboomerwawo neupenyu. Izvozvo zvakamboitika paaitiza Sauro. Ainge asisina zvokudya saka akakumbira chingwa chokuti adye pamwe nevaaiva navo. (1 Sam. 21:1-6) Saka panguva iyoyo, Dhavhidhi ‘aitsvaka zvokudya.’ Asi aiziva kuti Jehovha ainge asina kumusiya. Chokwadi ndechokuti hapana patinoverenga panotaura kuti Dhavhidhi akapemha zvokudya.

Pana Mateu 6:33, Jesu akavimbisa kuti Mwari anopa vashumiri vake zvokurarama nazvo kana vakaisa zvinhu zvoUmambo pokutanga. Akati, “Saka, rambai muchitanga kutsvaka umambo nokururama kwake, uye izvi zvimwe zvinhu zvose [kusanganisira zvokudya, zvokunwa uye zvokupfeka] zvichawedzerwa kwamuri.” Asi akataurawo kuti “hama” dzake dzaigona kushayiwa zvokudya nemhaka yokutambudzwa. (Mat. 25:35, 37, 40) Izvi zvakaitika kumuapostora Pauro. Dzimwe nguva aishaya chokudya uye chokunwa.—2 VaK. 11:27.

Jehovha akataura kuti tichatambudzwa nenzira dzakasiyana-siyana. Angabvumira kuti tishayiwe zvimwe zvinhu zvatinoda kuti tiratidze kuti zvinotaurwa naDhiyabhorosi ndezvokunyepa. (Job. 2:3-5) Somuenzaniso, dzimwe hama dzedu, sedziya dzakaiswa mumisasa yevasungwa yeNazi, dzakatambudzwa chaizvo. Dzimwe nguva vavengi vaiedza kuita kuti vanhu vaMwari vatyore mutemo wake nokuvanyima zvokudya. Jehovha haana kusiya vashumiri vake vakaramba vakatendeka kwaari. Akabvumira kuti vasangane nemuedzo uyu sokungobvumira kwaanoita vaKristu vose kusangana nemiedzo yakasiyana-siyana. Zvisinei, hapana mubvunzo kuti Jehovha anotsigira vose vanotambura nokuda kwezita rake. (1 VaK. 10:13) Izvi zvinotiyeuchidza mashoko ari pana VaFiripi 1:29 okuti: “Imi makapiwa ropafadzo nokuda kwaKristu, kwete kuti mutende maari chete, asiwo kuti mutambure nokuda kwake.”

Jehovha anovimbisa kuti achava nevashumiri vake. Somuenzaniso, pana Isaya 54:17 panoti: “Chero chombo chipi zvacho chichagadzirirwa kukurwisa hachizobudiriri.” Vimbiso iyi nedzimwe dzakawanda dzinoratidza kuti Jehovha anodzivirira vashumiri vake seboka. Asi muKristu mumwe nomumwe anogona kusangana nemiedzo, zvimwe kutosvika pakuurayiwa.