“Tichamumutsira vafudzi vanomwe, chokwadi tichamumutsira machinda masere pakati pevanhu kuti varwe naye.”—MIKA 5:5.

1. Nei zvainge zvarongwa namambo weSiriya neweIsraeri zvaisazobudirira?

PANE imwe nguva iri pakati pa762 B.C.E. na759 B.C.E., mambo weIsraeri neweSiriya vakarwisa umambo hweJudha. Vaiva nechinangwa chei? Vaida kupinda muJerusarema nechisimba, vobvisa Mambo Ahazi pachigaro, vomutsiva nemumwe munhu, zvimwe aisava wedzinza raMambo Dhavhidhi. (Isa. 7:5, 6) Asi zvavainge varonga zvaisazobudirira. Jehovha ainge avimbisa kuti mumwe wemudzinza raDhavhidhi aizogara pachigaro choumambo hwake nokusingaperi, uye shoko rake rinotozadzika chete.—Josh. 23:14; 2 Sam. 7:16.

2-4. Tsanangura kuti Isaya 7:14, 16 yakazadziswa sei (a) mumazuva aIsaya (b) mumazuva aJesu.

2 Pakutanga, mambo weSiriya neweIsraeri vaiita sevaikunda. Pane imwe hondo yakarwiwa, Ahazi akarasikirwa nevarume vakasimba 120 000! Muhondo iyi, Maaseya “mwanakomana wamambo,” akaurayiwa. (2 Mak. 28:6, 7) Asi Jehovha aiona zvaiitika. Akayeuka zvaainge avimbisa Dhavhidhi, saka akabva atumira muprofita Isaya nemashoko anokurudzira chaizvo.

3 Isaya akati: “Tarirai! Musikana achava nepamuviri, achabereka mwanakomana, uye achamutumidza kuti Emanueri. . . . Mukomana wacho asati ava kugona kuramba zvakaipa uye kusarudza zvakanaka, nyika yemadzimambo maviri auri kutya kwazvo [Siriya neIsraeri] ichasiyiwa zvachose.” (Isa. 7:14, 16) Ichokwadi kuti chikamu chokutanga cheuprofita ihwohwo chakazadziswa pakaberekwa Mesiya. (Mat. 1:23) Zvisinei, sezvo “madzimambo maviri,” weSiriya neweIsraeri, vainge vasisiri kurwisa Judha panguva yakararama Jesu, uprofita hune chokuita naEmanueri hunofanira kunge hwakazadziswawo munguva yaIsaya.

 4 Isaya achangobva kutaura izvozvo, mudzimai wake akava nepamuviri ndokumuberekera mwanakomana ainzi Maheri-sharari-hashi-bhazi. Mwana uyu anogona kunge ari iye “Emanueri” akataurwa naIsaya. * Munguva inotaurwa muBhaibheri, mwana aigona kupiwa zita paaiberekwa, zvimwe raiyeuchidza vanhu nezvechimwe chiitiko chinokosha, asi vabereki vake nehama dzake vaizomudana nerimwewo zita. (2 Sam. 12:24, 25) Hapana uchapupu hunoratidza kuti Jesu akamboshevedzwa nezita rokuti Emanueri.—Verenga Isaya 7:14; 8:3, 4.

5. Mambo Ahazi akaita chisarudzo chipi chokusachenjera?

5 Israeri neSiriya pazvaiva mushishi kurwisa Judha, kwaivawo neimwe nyika yaityisa yaifungawo nezvenharaunda iyoyo. Yaiva Asiriya, iyo yaiwedzera kuva nesimba chaizvo. Isaya 8:3, 4 inoti Asiriya yaizotakura “pfuma yeDhamasiko nezvakapambwa zveSamariya” isati yarwisa umambo hwekumaodzanyemba hweJudha. Pane kuti avimbe neshoko raMwari raibva kuna Isaya, Ahazi uyo aisava nokutenda akaita chibvumirano nevaAsiriya, icho chakazoita kuti vaJudha vadzvinyirirwe. (2 Madz. 16:7-10) Chokwadi Ahazi akava mufudzi asingabatsiri! Tingazvibvunza kuti, ‘Pandinenge ndichida kuita zvisarudzo zvinokosha, ndinovimba naMwari here kana kuti nevanhu?’—Zvir. 3:5, 6.

MUFUDZI MUTSVA ANOITA ZVAKASIYANA

6. Taura kusiyana kwainge kwakaita utongi hwaAhazi nehwaHezekiya.

6 Ahazi akafa muna 746 B.C.E., uye mwanakomana wake Hezekiya akagara pachigaro. Panguva iyi, vaJudha vainge vava muurombo hwakanyanya uye vasisanamati Jehovha. Mambo wechiduku uyu paakangogara pachigaro, akatanga kuitei? Akatanga nokugadzirisa upfumi hweJudha here? Kwete. Hezekiya aiva murume aida Mwari, uye aiva mufudzi akanaka wemakwai ake. Akatanga nokudzorera kunamata kwakachena uye kuita kuti rudzi rwainge rwatsauka rwuvezve neukama naJehovha. Hezekiya paakangonzwisisa kuti Mwari aida kuti aitei, akabva angozviita. Chokwadi akatisiyira muenzaniso wakanaka!—2 Mak. 29:1-19.

7. Nei zvainge zvakakosha kuti vaRevhi vavimbiswe kuti mambo mutsva aizovatsigira?

7 VaRevhi vaizoita basa raikosha pakudzorera kunamata kwakachena. Saka, Hezekiya akaita musangano navo achivavimbisa kuti aizovatsigira. Fungidzira vaRevhi vakatendeka vaivapo pamusangano iwoyo, vachibuda misodzi yokufara pavainzwa mambo wavo achiti: “Ndimi makasarudzwa naJehovha kuti mumire pamberi pake kuti mumushumire.” (2 Mak. 29:11) Chokwadi vaRevhi ndivo vainge vakapiwa basa rokubatsira vanhu pakunamata Mwari wechokwadi!

8. Ndezvipi zvimwe zvakaitwa naHezekiya kuti agadzirise manamatiro evaJudha, uye zvakaguma nei?

8 Hezekiya akakoka vaJudha nevaIsraeri vose kuzopemberera Paseka yakakura, yakazoteverwa neMutambo Wemakeke Asina Kuviriswa wemazuva manomwe. Vanhu vakanakidzwa chaizvo nemutambo wacho zvokuti wakabva wawedzerwa mamwe mazuva manomwe. Bhaibheri rinoti: “MuJerusarema makava nokufara kukuru, nokuti kubvira pamazuva aSoromoni mwanakomana waDhavhidhi mambo waIsraeri, muJerusarema makanga musina kumboitwa zvakadai.” (2 Mak. 30:25, 26) Chokwadi mutambo iwoyo wakakurudzira vanhu vose! Pana 2 Makoronike 31:1, tinoudzwa kuti: “Pavakangopedza zvose  izvi, . . . vakaputsa shongwe tsvene nokutema matanda matsvene nokuputsa nzvimbo dzakakwirira neatari.” VaJudha vakatanga kudzoka kuna Jehovha zvinoshamisa. Kuchenesa ikoko kwaizobatsira chaizvo mune ramangwana.

MAMBO ANOGADZIRIRA DAMBUDZIKO

9. (a) Chii chakaita kuti zvainge zvarongwa nevaIsraeri zvikundikane? (b) Saniheribhi akambokwanisa kuitei muJudha?

9 Mashoko aIsaya akazadzika vaAsiriya pavakakunda umambo hwekuchamhembe hwaIsraeri vakatapa vagari vemo, zvikaita kuti zvainge zvarongwa nevaIsraeri zvokubvuta chigaro chaDhavhidhi zvikundikane. Asi zvakadini nezvainge zvarongwa nevaAsiriya? VaAsiriya vakabva vati nanga-nanga neJudha. “Mugore rechigumi nemana raMambo Hezekiya, Saniheribhi mambo weAsiriya akauya kuzorwisa maguta ose akanga akavakirirwa aJudha, akaatora.” Saniheribhi akatora maguta aJudha 46. Chimbofunga kuti ungadai wakanzwa sei kudai waigara muJerusarema panguva iyoyo, uchiona maguta aJudha achitorwa nemauto evaAsiriya, rimwe pashure perimwe!—2 Madz. 18:13.

10. Nei Mika 5:5, 6 ingave yakakurudzira Hezekiya?

10 Hezekiya aiziva nezvedambudziko raiuya, asi haana kutsvaka rubatsiro kune rumwe rudzi rwechihedheni, sezvainge zvaitwa nababa vake Ahazi vainge vasina kutendeka. Hezekiya akavimba naJehovha. (2 Mak. 28:20, 21) Anogona kunge aiziva mashoko omuprofita Mika akararama munguva iyoyo uyo akaprofita nezveAsiriya kuti: “Asi muAsiriya, . . . tichamumutsira vafudzi vanomwe, chokwadi tichamumutsira machinda masere pakati pevanhu kuti varwe naye. Vachafudza nyika yeAsiriya nebakatwa.” (Mika 5:5, 6) Zvechokwadi mashoko iwayo akafemerwa anofanira kunge akakurudzira Hezekiya, nokuti airatidza kuti paizomutswa uto rakasiyana nemamwe raizorwisa uye raizokunda vaAsiriya ivavo.

11. Kuzadzika kunonyanya kukosha kweuprofita hune chokuita nevafudzi vanomwe nemachinda masere kwaizotika rini?

11 Kuzadzika kunonyanya kukosha kweuprofita hune chokuita nevafudzi vanomwe nemachinda masere kwaizoitika papera makore akawanda pashure pokuberekwa kwaJesu, “mutongi pakati paIsraeri . . .  akavamba panguva yokutangatanga.” (Verenga Mika 5:1, 2.) Izvi zvaizoitika panguva iyo vashumiri vaJehovha vaizova pangozi yokurwiswa ‘nevaAsiriya’ vemazuva ano. Achishandisa Mwanakomana wake ari kutonga iye zvino, Jehovha acharwisa muvengi uyu anotyisa achishandisa uto ripi? Tisati tapindura mubvunzo uyu, ngatitangei nokukurukura zvatinodzidza pane zvakaitwa naHezekiya paakanga ava pangozi yokurwiswa nevaAsiriya.

HEZEKIYA ANOTORA MATANHO OKUZVIDZIVIRIRA

12. Hezekiya nevamwe vake vakatora matanho api kuti vadzivirire vanhu vaMwari?

12 Jehovha agara achida kutibatsira pane zvatinenge tisingakwanisi, asi anotarisira kuti tiitewo zvatinokwanisa. Hezekiya akataura “nemachinda ake nevarume vake vaiva nesimba,” uye vose vakasarudza “kuti vavhare mvura yomuzvitubu zvaiva kunze kweguta . . . Uyezve, [Hezekiya] akashinga akavaka rusvingo rwose rwakanga rwakaputsika, akamisa shongwe paruri, akavaka rumwe rusvingo kunze, . . . akagadzira zvombo zvizhinji zvinoita zvokukandwa uye nhoo.” (2 Mak. 32:3-5) Kuti adzivirire uye kufudza vanhu vake panguva iyoyo, Jehovha akashandisa varume vaiva nesimba vakawanda, vaisanganisira Hezekiya, machinda ake, nevaprofita vakasimba pakunamata.

13. Idanho ripi rinokosha rakatorwa naHezekiya kuti agadzirire vanhu nokuda kwekurwiswa kwaiuya? Tsanangura.

13 Zvakazoitwa naHezekiya zvaikosha kupfuura kuvhara mvura kana kusimbisa rusvingo rweguta. Nemhaka yokuti aiva mufudzi akanaka, Hezekiya akaunganidza vanhu uye ndokuvakurudzira nemashoko okuti: “Musatya kana kuvhunduka mambo weAsiriya . . . , nokuti vari kwatiri vazhinji kupfuura vaainavo. Iye ane ruoko rwenyama, asi isu tina Jehovha Mwari wedu kuti atibatsire uye kuti arwe hondo dzedu.” Hezekiya akayeuchidza vanhu kuti Jehovha aizovarwira uye izvozvo zvakasimbisa kutenda kwavo. VaJudha pavakanzwa mashoko aya, “vakazvisimbisa nemashoko aHezekiya mambo waJudha.” Ona kuti “mashoko aHezekiya” ndiwo akaita kuti vashinge. Iye nemachinda ake nevarume vake vaiva nesimba pamwe nemuprofita Mika naIsaya vakaratidza kuti vaiva vafudzi vakanaka, sezvainge zvataurwa naJehovha achishandisa muprofita wake.—2 Mak. 32:7, 8; verenga Mika 5:5, 6.

Mashoko aHezekiya akaita kuti vanhu vashinge (Ona ndima 12, 13)

14. Chii chakaitwa naRabhisheki, uye vanhu vakaita sei?

14 Mambo weAsiriya akadzika musasa kuRakishi iri kumaodzanyemba kwakadziva kumadokero kweJerusarema. Ari ikoko, akatuma nhume nhatu achirayira kuti vagari vomuJerusarema vazviise mumaoko ake. Mutauriri wake uyo aiva nezita rebasa rokuti Rabhisheki, akashandisa nzira dzakasiyana-siyana kuti aite kuti vanhu vazviise mumaoko evaAsiriya. Achitaura nechiHebheru, akakurudzira vanhu kuti vapandukire mambo uye kuti vazviise mumaoko evaAsiriya, achivavimbisa zvenhema kuti aizovaendesa kunyika yavaizova neupenyu hwakanaka. (Verenga 2 Madzimambo 18:31, 32.) Rabhisheki akabva ataura kuti sezvo vanamwari vemamwe marudzi vainge vatadza kuadzivirira, Jehovha aizotadzawo kununura vaJudha pakurwiswa nevaAsiriya. VaJudha vakaratidza kuchenjera nokusaedza kupindura nhema idzodzo, uye izvozvo ndizvo zvinowanzoitwawo nevashumiri vaJehovha mazuva ano.—Verenga 2 Madzimambo 18:35, 36.

15. Chii chaifanira kuitwa nevagari vomuJerusarema, uye Jehovha akanunura sei guta iri?

15 Hezekiya anofanira kunge akanetseka, asi pane kutsvaka rubatsiro kune mamwe marudzi, akatumira shoko  kumuprofita Isaya. Isaya akaudza Hezekiya kuti: “[Saniheribhi] haazopindi muguta rino uyewo haazopfuri nomuseve imomo.” (2 Madz. 19:32) Chaingodiwa chete ndechokuti vagari vomuJerusarema vashinge. Jehovha aizorwira vaJudha. Uye chokwadi akavarwira! “Usiku ihwohwo ngirozi yaJehovha yakaenda, ikauraya zviuru zana nemakumi masere nezvishanu mumusasa wevaAsiriya.” (2 Madz. 19:35) VaJudha vakanunurwa nemhaka yokupindira kwakaita Mwari, kwete nokuti Hezekiya ainge avhara mvura yomuzvitubu zvemuguta kana kuti ainge avaka rusvingo rweguta.

ZVATINGADZIDZA MAZUVA ANO

16. Mazuva ano ndivanaani vanomirirwa (a) nevagari vomuJerusarema (b) “muAsiriya” (c) vafudzi vanomwe nemachinda masere?

16 Uprofita hune chokuita nevafudzi vanomwe nemachinda masere huri kuzadziswa zvakanyanya mazuva ano. Vagari womuJerusarema rekare vakarwiswa nevaAsiriya. Munguva pfupi iri kuuya, vanhu vaJehovha avo vanoita sevasina kudzivirirwa, vacharwiswa ‘nemuAsiriya’ wemazuva ano aine chinangwa chokuvatsakatisa. Magwaro anotaura nezvokurwisa ikoko, kurwisa ‘kwaGogi weMagogi,’ kurwisa kwa“mambo wokuchamhembe,” uye kurwisa kwe“madzimambo enyika.” (Ezek. 38:2, 10-13; Dhan. 11:40, 44, 45; Zvak. 17:14; 19:19) Kurwisa uku kwakasiyana here? Hatizivi. Bhaibheri rinogona kunge richitaura nezvekurwisa kumwe chete asi richishandisa mazita akasiyana. Uprofita hwaMika hunoratidza kuti Jehovha aizoshandisa uto ripi kurwisa “muAsiriya” uyu ane utsinye? Aizoshandisa uto rakasiyana nemamwe, ‘vafudzi vanomwe, chokwadi machinda masere’! (Mika 5:5) Vafudzi nemachinda vari muuto iri vanomirira vakuru veungano. (1 Pet. 5:2) Mazuva ano Jehovha akaita kuti pave nevarume vakawanda vakasimba pakunamata vanofudza uye vanosimbisa vanhu vake kuitira pavachazorwiswa ‘nemuAsiriya’ wemazuva ano. * Uprofita hwaMika hunotaura kuti “vachafudza nyika yeAsiriya nebakatwa.” (Mika 5:6) Chokwadi ‘pazvombo zvavo zvehondo,’ pane “bakatwa romudzimu,” iro Shoko raMwari.—2 VaK. 10:4; VaEf. 6:17.

17. Vakuru vanogona kuwana zvidzidzo zvipi zvina panhoroondo yatakurukura?

17 Vakuru vari kuverenga nyaya ino vanogona kuwana zvidzidzo zvinokosha panhoroondo yatakurukura: (1) Chinhu chakanaka chaizvo chatingaita kuti tigadzirire kurwisa kuchaitwa ‘nomuAsiriya’ kusimbisa kutenda kwedu muna Mwari uye kubatsira hama dzedu kuti dzidaro. (2) Pacharwisa “muAsiriya,” vakuru vanofanira kunyatsova nechokwadi chokuti Jehovha achatinunura. (3) Panguva iyoyo mirayiridzo inoponesa yatichapiwa nesangano raJehovha ingaita seisingashandi mukuona kwevanhu. Tose tinofanira kunge takagadzirira kuteerera mirayiridzo yatichawana, pasinei nokuti ichaita seine musoro here kana kuti kwete. (4) Iye zvino inguva yokuti chero ani zvake angave achivimba nedzidzo yenyika, pfuma, kana masangano evanhu, agadzirise mafungiro ake. Vakuru vanofanira kugara vakagadzirira kubatsira chero munhu angave asina kutenda kwakasimba.

18. Kufungisisa nhoroondo iyi kungatibatsira sei mune ramangwana?

18 Pachasvika nguva yazvichaita sokuti vashumiri vaMwari vemazuva ano havana anodzivirira sezvainge zvakaita vaJudha vaiva muJerusarema mumazuva aHezekiya. Panguva iyoyo, kudai tose tikasimbiswa nemashoko aHezekiya. Ngatiyeukei kuti vavengi vedu vane “ruoko rwenyama, asi isu tina Jehovha Mwari wedu kuti atibatsire uye kuti arwe hondo dzedu”!—2 Mak. 32:8.

^ ndima 4 Shoko rechiHebheru rakashandurwa kuti “musikana” pana Isaya 7:14 rinogona kureva mukadzi akaroorwa kana kuti mhandara. Saka shoko iroro rinogona kushandisirwa mudzimai waIsaya uye mhandara yechiJudha, Mariya.

^ ndima 16 Nhamba yechinomwe inowanzoshandiswa muMagwaro ichimirira kukwana. Nhamba yechisere (inopfura yechinomwe) dzimwe nguva inomirira kuwanda.