NHARIREYOMURINDI​—YEKUDZIDZA September 2013

Magazini ino ichataura kuti tingasarudza sei nokuchenjera, tingasimbisa sei ukama hwedu naJehovha Mwari uye kuti tingabatsirwa sei nezviyeuchidzo zvaJehovha.

Batsirwa Nendima dzeBhaibheri Dzinoratidza Musiyano Wezvinhu

Jesu aiwanzoshandisa misiyano. Dzidza kuti ungaishandisa sei pakubatsira vamwe kuti vazive chokwadi cheBhaibheri.

Zviyeuchidzo zvaJehovha Zvakavimbika

Jehovha agara achishandisa zviyeuchidzo pakutungamirira vanhu vake. Nei tingavimba nezviyeuchidzo zvaMwari mazuva ano?

Farira Zviyeuchidzo zvaJehovha

Tinonakidzwa here nokuteerera mirayiro yaJehovha kana kuti dzimwe nguva tinoiona seinorema? Tingaita sei kuti tivimbe nezviyeuchidzo zvake?

Wakashandurwa Here?

Nei vaKristu vose vachifanira kufunga ‘nezvokushandurwa’? Kushandurwa uku kunosanganisirei uye tingabudirira sei?

Sarudza Nokuchenjera

Tingava sei nechokwadi chokuti zvisarudzo zvedu zvinoenderana nekuda kwaMwari? Chii chingatibatsira kuti tiite zvatinenge tasarudza?

Kupayona Kunosimbisa Ukama Hwedu naMwari

Funga nezvenzira sere dzingaita kuti kupayona kusimbise ukama hwako naJehovha. Chii chingakubatsira kuti urambe uri mubasa iri rine mubayiro?

Mibvunzo Inobva Kuvaverengi

Nei Jesu akasvimha misodzi asati amutsa Razaro sezvinotaurwa pana Johani 11:35?